งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 ปัญญาธรรมชาติคุมมนุษย์ด้วย SOFTWARE (SW):- Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 ปัญญาธรรมชาติคุมมนุษย์ด้วย SOFTWARE (SW):- Hardware."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 ปัญญาธรรมชาติคุมมนุษย์ด้วย SOFTWARE (SW):- Hardware I/O ตา หู จมูก ลิ้น กาย Logical SW จิตใจ:- ความไม่แน่นอนปัญหา มนุษย์ กาย  โรคธรรมดาทางกาย Physical disease +โรคทางจิต Mental disease จิต เกี่ยวข้องกับHW ตัวตน กระทบเฉพาะคนๆ นั้นไม่กระทบคนอื่นแต่ส่งผลโรคติดต่อทาง กาย จิต (มีมาก) เห็นแก่ตัว  โรคร้ายทางจิตวิญญาณความคิดมโน Spiritual disease โรคหลง กิเลศ ตัณหา โรคทางคิดเห็นกระทบคนอื่นแรง(มีมาก) เห็นแก่ตัว ตัวกูของกู ยึดมั่นถือมั่นว่าเรา อัตตา(อหังการ)หรือของเรา(มมังการ) DATA ธรรมชาติเป็นอยู่จริง/Entity สรรพสิ่ง PROCESSORของมนุษย์ INPUT/ OUTPUT ช่องทวาร มนุษย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ Human Nerve Center มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ต้องเหมือนธรรมชาติ OUTPUT/ INPUT ช่องทวาร มนุษย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้สึก เสพย์ หรือ เรียนรู้ รู้สึก เสพย์ หรือ เรียนรู้

2 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 2 หลักความจริงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นอยู่มีอยู่จริง (Entity Existing: สรรพสิ่ง) มีกฏเกฑ์ :- องค์รวม Cohesion และ มีกระบวนการ:- สัมพันธ์กัน Covariance หรือ Processor: Cause,Effect หรือเหตุ-ปัจจัย Output, Input, Process มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่นอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นไปตามเหตุปัจจัย สิ่งเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ 100 % หลักความจริงมนุษย์ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่เป็นอยู่สามารถฝึกอบรมเรีนรู้ธรรมชาติ โดยใช้ชีวิตแสวงหา ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ จากช่องทางขันธ์ 5 ทวาร 6 ของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่ รับรู้(เรียนรู้?) และรู้สึก(เสพย์?) สิ่งที่คิดอยู่ ทำอยู่ แก้ไขอยู่ไม่สมบูรณ์ 100% การลงสู่ภาคปฏิบัติจริงของ มนุษย์?? ก็ต้องหามาตรฐาน ระเบียบวิธีการแสวงหาความ จริงธรรมชาติ ความรู้อริยสัจ บรรยาย อธิบายพยากรณ์ Entity/Sc. Methodology ในสาระ(เริ่มเปรียบเทียบจาก ความสามารถของตัวเองก่อน จะให้คุณค่าคนอื่น) Facts Data Information Knowledge/Intelligence Wisdom Intellectual Natural NERVE : Deductive and System Approach VS. Analysis to Synthesis VS. Top Down Analysis ทรัพย ากร เวลา คิด ศึกษา ทำ ปฏิบัติ แก้ ดับ ปัญหา ขอบเข ตศึกษา

3 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 3 DIGITAL NERVE : Deductive and System Approach (ต่อ) มนุษย์พัฒนาใช้ Socio-cultural INNOVATION เรียนรู้และควบคุมธรรมชาติ โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นแกนสู่ปัญญา Facts Data Information Knowledge Wisdom Intellectual หลักความจริงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นอยู่มีอยู่จริง (Entity Existing: สรรพสิ่ง) มีกฏเกฑ์ :- องค์รวม Cohesion และ มีกระบวนการ:- สัมพันธ์กัน Covariance หรือ Processor: Cause,Effect หรือเหตุ-ปัจจัย Output, Input, Process มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่นอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัย สิ่งเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ 100 % ระบบใหญ่ความจริง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อริยสัจ Science Methodology:- Cohesion และ Covariance ระหว่างธรรมชาติติดต่อ ENTITIES ทาง ช่องทางขันธ์ 5 ทวาร 6 ของมนุษย์ โดย มนุษย์ใช้พฤติกรรม เรียนรู้ด้วยแรงจูงใจจากวินัย ศีล ฉันทะ รู้สึก เสพย์ ด้วยแรงจูงใจ อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน 1. FACTs 2. Data 3. Information 4. Knowledge/Intelligence 5. Wisdom 6. Intellectual หลักความจริงมนุษย์ ที่เป็นอยู่ สามารถฝึกอบรมเรีนรู้ธรรมชาติ ชีวิตคือการแสวงหา ความรู้ความเข้าใจจากช่องทางขันธ์ 5 ทวาร 6 เพื่อทำหน้าที่ รับรู้(เรียนรู้?) และรู้สึก(เสพย์?) สิ่งที่คิดอยู่ ทำอยู่ แก้ไขอยู่ไม่สมบูรณ์ 100% มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่สามารถใช้ขันธ์ 5 แบบเรียนรู้มากกว่าเสพย์ โดยใช้ Processor :- อริยสัจสี่ กระบวนการ I-P-O-Logic ควบคุมกำกับดูแล I/O แบบไตรสิกขา(เรียนรู้) ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา 1. มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น วัตถุประสงค์(MBO) เพื่อบรรลุนิโรธ -นิพพาน-บรรลุความดับทุกข์ 2. มีกระบวนการจัดการยุทธศาสตร์ โดยเรียนรู้กฏธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เพื่อประเมิน Entity อะไร(เช่นใช้ SWOT) ที่จะมีการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การใช้ Scope=T+ Resources ลงสู่ภาคปฏิบัติ 3. วิเคราะห์ศึกษาเหตุปัจจัย(ทุกข์ ปัญหา ความต้องการมนุษย์ มาจากสมุทัยอะไร) โดยการวิเคราะห์ศึกษาความสำคัญของ ปัญหา(เหตุผลแหลักการ/ความจำเป็น) 4. ลงสู่การปฏิบัติ ขอบเขตการศึกษา(มรรค) ศีล สมาธิ ปัญญา เวลา คิด ศึกษา ทำ ปฏิบัติ แก้ ดับ ปัญหา ขอบเข ตศึกษา

4 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 4 DIGITAL NERVE : Deductive and System Approach (ต่อ) กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลง Thesis/ Analysis Anti-thesis Synthesis กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลง NEW Anti-thesis NEW Synthesis/ New Thesis กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลง NEW Anti-thesis NEW Synthesis ความสามารถ เป็น ธรรมชาติยอดมนุษย์ (พุทธะ) การเข้าถึงแก่นความรู้ ความจริงธรรมชาติ (ธรรมะ) สร้างสังคมอุดมคติ ให้ เกิดกัลยาณมิตร (สังฆะ) แก้ไขปัญหามนุษย์ /ความต้องการของมนุษย์ อริยสัจจสี่ VS. กาย และใจ(Physical+Logical) Socio-cultural INNOVATION :- Sciences Methodology VS. Physical study

5 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 5 ความสำคัญปัญหา :- สภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หรือ ENTITY สรรพสิ่ง ความจริง ของกฏธรรมชาติที่เป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีเหตุปัจจัยของ ทุกข์(สมุทัยเหตุแห่งทุกข์เพราะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน)ของมนุษย์มีความต้องการสามระดับไม่สิ้นสุดไม่สันโดษในวัตถุ ความดับทุกข์(นิโรธ-นิพพาน-วัตถุประสงค์ มรรค ทางสู่การดับทุกข์) ของมนุษย์สามารถ ฝึก เรียนรู้ และรู้สึกไม่สันโดษในธรรม DIGITAL NERVE:- Logical system Backbone concept of CORE’S NATURAL ENTITY การบริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตการศึกษา(มรรค) ฝึก :- พฤติสัมพันธ์(พฤติกรรมมนุษย์) หรือมนุษย์พิเศษสามารถ ฝึก ศึกษา ร่วมกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ผ่านช่องทางของขันธ์ 5 ทวาร 6 อายตะนะภายนอกมนุษย์:- ตา หู จมูก ลิ้น กาย อายตะนะภายใน:- ใจและสมอง(ความคิด) Facts, Data, Information, Knowledge, Wisdom, Intellectual VISION/POLICY/ Agenda/Mission/ Strategy/ Activity schedule/ Plan วัตถุประสงค์:- ขันธ์ 5 ใจทำนาย OUTCOMES ผลลัพธ์ (นิพพาน นิโรธ) +- IP E vironment satisfaction เป้าหมาย:- ขันธ์ 5 ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ Output ผลผลิต (นิพพานนิโรธ) 1. Known:- ทำนาย เจตนา Anticipated, Unanticipated 2. Unknown ขันธ์ 5 ใจ จิตใจ PROCESSOR 1.Know:-เจตนา มุ่งมั่นIntended หรือUnintended สันโดษในวัตถุและ ไม่สันโดษในธรรม 2.Unknown ขันธ์ 5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย INPUT 1.Unknown รู้สึก-เสพย์- อวิชชา-ตัณหา- อุปาทาน 2. Known:-Controllable,Uncontrollable รับรู้ เรียนรู้ –วินัย-ศีล-สมาธิ- ปัญญา ระบบ โครงการ แผนงาน IS ปรับ วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ใหม่ (FF) การส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันโดยฝ่ายจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรใหม่อย่างจริงจังการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันโดยฝ่ายจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรใหม่อย่างจริงจัง สร้างระบบ MIS เพื่อการติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับ Impacts:- KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB)เป็นไปตามกฏธรรมชาติและการศึกษาของ มนุษย์ แค่ไหน ช่ อ ง ท า ง ท ว า ร ช่ อ ง ท ว า ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มขอบเขตธรรมชาติที่เป็นอยู่จริง ครอบคุมพฤติสัมพันธ์กับ มนุษย์ ขอบเขตธรรมชาติของมนุษย์

6 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 6 ECTI Entities World Startegy Problem Definition:- กระแสยุคสารสนเทศ จากต่างประเทศ MIS Environment: มี IS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC เช่น IS ใน Forum UNDP, e_ASEAN, FTA ปัจจุบันไทยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ทั้งด้านผู้นำ และการบริหารจัดการที่ดี Information Strategy : Digital Nerve Center PROJECTS ความสัมพันธ์ในประเทศไทยเกิดแนวคิด ECTI/IT2010 Study Scope:-มีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร IS Organizational: 5’ E ขององค์กร เช่น e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education เป็นต้น เข้าสู่ e_Thailand, e-Asean PROCESSORส่งเสริม สนับสนุนผลักดัน 1. แผนแม่บท ICT 2. กระทรวง ICT 3. การบริหาร งบประมาณโครงการ แบบยุทธศาสตร์, CEO OBJECTIVE:- OUTCOMES มี IS ความต้องการซื้อ สินค้า บริการที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของลูกค้าติดต่อซื้อขาย กับธุรกิจทั่วโลก รัฐต้อง ผลักดันFront-End: e- Government, Back- end: Digital Nerve TARGETS:- OUTPUT OUTPUT มี MIS/GIS:-PMOC, MOC,DOC,POC Back-End ของ กระทรวง ทบวง กรม by Function-Area- Based INPUT มี MISการ จัดสรรทรัพยากรเพื่อ สนับสนุนกระบวน การ ผลิต การค้า การขนส่ง ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาคธุรกิจ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน… 1. Agenda-Based 2. Function/Routine- Based 3.Startegic-Based มีความตกลง KPI กับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และ CEO, IS from ICT ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของ Stakeholders มี MIS/GIS :- POC->DOC->MOC->PMOC AUDIT Monioring ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ฯ และรายงาน การปรับปรุงกระบวนการStakeholders ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ OTOP to FTAไปตาม KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดของกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด (FB) ความสัมพันธ์ World IS กับไทย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของประเทศไทย

7 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 7 ECTI Entities World Startegy Problem Definition:- กระแสยุคสารสนเทศ จากต่างประเทศ MIS Environment: มี IS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ||| SDLC เช่น IS ใน Forum WTO UNDP, e_ASEAN, FTA || FTA ปัจจุบันไทยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ทั้งด้าน ผู้นำ และการบริหารจัดการที่ดี SDLC SDLCWTO UNDPe_ASEAN, FTA ด้าน ผู้นำ และการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของประเทศไทย Study Scope:- มีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร IS Organizational: 5’ E ขององค์กร เช่นมีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร IS Organizational: 5’ E ขององค์กร เช่น e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education เป็นต้น เข้าสู่ e_Thailand, e-Asean ECTI Entities Thai Strategy ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของประเทศไทย Digital Nerve CenterOBJECTIVE:-OUTCOMES มี IS ความต้องการซื้อสินค้า บริการที่ เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของลูกค้า ติดต่อซื้อขายกับธุรกิจทั่วโลก รัฐต้อง ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันFront- End: e-Commerce,ผ่าน Back-end: Digital Nerve/ e-Government

8 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 8

9 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 9 CASE STUDY การประเมินสถานการณ์ ทิศทางยุทธศาสตร์สารสนเทศไทย New economy Entity เปรียบเทียบ มุมมอง Macro VS. Micro สิ่งไหนเป็นระบบ หรือไม่เป็นระบบ: สื่อสารมวลชนไทย ???? การเปรียบเทียบ สิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่(Analysis:- What is?) VS. สิ่งที่จะสร้างขึ้นใหม่(Design:- How to?) VS. สิ่งที่คิดอยู่ ทำอยู่ แก้ไขอยู่ ไม่สมบูรณ์ 100 % (IF) สิ่งที่มีอยู่ดีกว่า หรือ ด้อยกว่าสิ่งที่จะสร้างใหม่ ????? แล้วก็ (THEN) การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน สิ่งนั้น ต่อไป

10 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 10 นิพพาน(นิโรธ) / ความดับทุกข์ /ความ ต้องการคน/เข้าถึง กฏธรรมชาติ/ วัตถุประสงค์/ ตัว แปรตาม/ Dependent Variable ทุกข์-สมุทัย /เหตุ ปัจจัยเกิดทุกข์/ ขัด กฏธรรมชาติ/ ความสำคัญปัญหา/ ตัวแปรอิสระ / Independent Variable มรรค / แนวทางสู่ ความดับทุกข์ / ขอบเขตการศึกษา/ ตัวแปรแทรก/ Intervening Variable แนวทางการจัดทำ ยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยระเบียบวิธีการทาง วิทยาศาสตร์

11 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 11 BACK HOME IS_Strategy_outlines


ดาวน์โหลด ppt IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 ปัญญาธรรมชาติคุมมนุษย์ด้วย SOFTWARE (SW):- Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google