งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2546 กิ 2 4 5 8 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชินะ ผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 12 กุมภาพันธ์ - ชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 15.30 น ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 14 กุมภาพันธ์ - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 10.00 น. 21 กุมภาพันธ์ - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง 803 ชั้น 8 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1 - 28 กุมภาพันธ์ - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ ห น้า ห น้า น กุมภาพันธ์ 2546 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

2 27 คำศัพท์ชวนรู้ แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา

3 63 อุฬารา อินทร์แปลง เ ก็บ ม าฝ า ก

4 45 อ่านต่อหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google