งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th
กลไกการสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ การพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อแบบบูรณาการ 2552 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 กลไกการสนับสนุนของ สปสช.(ต่อ)
สปสช.เขตจะสนับสนุนงบ 200,000 บาท/แห่ง สำหรับดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการระหว่าง รสต. และ รพ.แม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่ ระบบIT ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือ การจัด Real time consultation เป็นต้น ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน(home ward) การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างรสต.และรพ.แม่ข่าย ทั้งนี้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการให้สปสช.เขตร่วมหารือกับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย

3 ที่มา โรงพยาบาลหล่มสัก
จึงได้พัฒนาโครงการช่องทางด่วนพิเศษ หรือ Green Channel ขึ้น โดยผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลตำบลมีช่องทางโดยเฉพาะไม่ต้องรอต่อคิวใหม่ ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยผ่านช่องทางด่วนพิเศษประมาณ 4-50 รายต่อวัน ที่มา โรงพยาบาลหล่มสัก

4 สีเหลืองผู้ป่วยเดินทางมาเอง ร้อยละ 20
บัตรแยกประเภทและจำนวนผู้ป่วย (รพ.หล่มสัก) สีเหลืองผู้ป่วยเดินทางมาเอง ร้อยละ 20 จากผลการแยกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกและการใช้สัญลักษณ์สี พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่นัดมาตรวจซ้ำมีร้อยละ 60 โดยใช้สัญลักษณ์แดง ผู้ป่วยสัญลักษณ์สีเขียวคือช่องทางด่วนพิเศษที่มาจากโรงพยาบาลตำบล มีร้อยละ 20 และผู้ป่วยมาเองมีร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด สีแดงนัดมาตรวจตามนัด ร้อยละ 60 สีเขียวจาก รพต. ร้อยละ20

5 การรักษาปรึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครอบคลุม 31 แห่ง
และได้พัฒนานำระบบ อินเตอร์เน๊ทความเร็วสูงผ่านดาวเทียมมาติดตั้งครอบคลุม 31 แห่ง ให้โรงพยาบาลตำบลสามารถปรึกษาทางไกล และรักษาทางไกลโดยมีแม่ข่ายโรงพยาบาลหล่มสัก โดยใช้ Program Skype เห็นภาพและได้ยินเสียงทำให้บุคลากรและประชาชนปลายทางมีความมั่นใจมากขึ้นในคุณภาพบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาลตำบล ที่มา เครือข่ายอำเภอหล่มสัก

6 แหล่งงบประมาณที่สำคัญ
งบ SP โครงสร้าง ครุภัณฑ์ บุคลากร งบชดเชย(OP,PP) เวชภัณฑ์ งบดำเนินการ เงินบำรุงหน่วยบริการ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบสมทบท้องถิ่น ชุมชน งบดำเนินการPP งบสนับสนุนจากสปสช. ระบบเชื่อมโยงรพ.แม่ข่าย งบสนับสนุนจาก สสส. เตรียมระบบ พัฒนา ติดตาม

7 รพสต.คืออะไร ในUC (ก้าวต่อไป)
สถานีอนามัยทั่วไป หน่วยร่วมให้บริการ CUPประเมินความพร้อม,รับค่าบริการจากCUP รพสต.(เล็ก,กลาง,ใหญ่) หน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์,รับค่าบริการจากCUP รพสต.ที่มีแพทย์ประจำ สามารถเป็นCUPได้ เฉพาะบางพื้นที่,สปสช.ประเมิน รับค่าบริการโดยตรงจากสปสช. เช่น CMU, เครือข่ายเมืองย่า * CUPที่สามารถจัดให้สอ.ในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ(หรือ รสต.) มีสิทธิได้รับงบOPเพิ่มเติมตามสัดส่วนประชากรในพื้นที่นั้น

8 โครงการพัฒนาระบบส่งต่อแบบบูรณาการ 2552
เน้นภารกิจประสานการส่งต่อในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในรพ.ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพมากที่สุด ดังนี้ จัดศูนย์ประสานการส่งต่อทุกระดับ (ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับบริการ) โดยทำหน้าที่ประสานการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ โดยจัดทำระบบ IT ในพื้นที่ ระหว่างโซนแม่ข่าย และลูกข่าย มีการพัฒนาระบบส่งต่อที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ -โดยจัดทำผังเครือข่ายของศูนย์ฯทุกจังหวัดตาม GIS / มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องพื้นที่ มีระบบการส่งกลับผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อทำการรักษาต่อเนื่อง

9 การสนับสนุนงบประมาณ กรมสบส.(งบ 7 ลบ.) เพื่อพัฒนาโครงสร้าง กลไก ฐานข้อมูล นิเทศ ติดตาม เกณฑ์มาตรฐาน และสัมมนาวิชาการ หน่วยบริการ (เขตตรวจฯละ 1 ลบ.) เพื่อพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และกระตุ้นการดำเนินงาน เงินบำรุงหน่วยบริการ เป็นการร่วมลงทุนในเรื่องครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างสำหรับระบบรับส่งต่อ สปสช.เขตเป็นผู้ประสานร่วมกับเขตตรวจฯในการจัดทำแผนระดับเขต และจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของหน่วยบริการดังกล่าว

10 ขอบคุณครับ ^_^


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google