งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข
หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุข แนวทางและแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

3 มุมมองต่อสุขภาพที่เปลี่ยนไป
สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งมิติทาง... กาย ใจ สังคม ปัญญา ไม่ใช่แต่เพียงการไม่พิการ และการไม่มีโรคเท่านั้น ไม่ป่วย ปกติ มีภูมิคุ้มกัน

4

5 สุขภาพกับพฤติกรรม

6 สุขภาพ กับพฤติกรรมการรับบริการทางสุขภาพ
Tertiary Care Secondary Care Primary Care Primary Health Care Self Care

7 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

8 สุขภาพ หรือ “ตัวแทนของสุขภาพ” ???
สุขภาพ หรือ “ตัวแทนของสุขภาพ” ???

9 ความสุข สมดุล ชีวภาพ ส่งเสริม สุขภาพ อายุร อโรคยา สุขภาวะ สอดคล้อง พฤติกรรม สุขาภิบาล สงบ เชื้อโรค พลัง การ ปกครอง ป้องกันโรค พิการ สิ่งแวดล้อม รักษาโรค ดำรงสังคม การ จัดบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการสุขภาพ การเงิน รักษาตนเอง การศึกษา การประกัน ข้อมูล การคุ้มครอง ผู้บริโภค สันทนาการ

10

11 การใช้บริการสุขภาพ Source: NSO, Health Welfare Survey 2539

12 สุขภาพกับพัฒนาการทางสังคม
สุขภาพกลายเป็นแรงผลักดันการขับเคลื่อนสังคม

13 สุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การควบคุมโรค พฤติกรรมการใช้ พฤติกรรม
Lead Indicator Lag Indicator (Impact Indicator) การควบคุมโรค พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ พฤติกรรมการใช้ บริการสุขภาพ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ สุขภาพ

14 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางและแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

15 สุขภาพ นโยบายและยุทธศาสตร์ การสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพอาจต้องใช้เวลา
ด้านสาธารณสุขอาจมี เป้าหมายที่สั้นกว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ ของนักการเมือง...!!!

16 การประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ประเมิน ผลลัพธ์ Lag KPI นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระยะยาว ประเมิน ผลลัพธ์ Lag KPI ประเมิน ผลลัพธ์ ประเมิน ผลลัพธ์ ประเมิน ผลลัพธ์ Lead KPI Lead KPI Lag KPI

17 อะไรให้ผลระยะสั้น? อะไรให้ผลระยะยาว?

18 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อสำคัญ มุมมองต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางและแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

19 แนวทางเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ
ทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญของงานว่าคืออะไร หารูปธรรมที่จับต้องหรือเห็นภาพว่าสามารถนับหรือวัดได้ กำหนดตัววัดหรือสถิติที่จะใช้วัดหรือนับรูปธรรมดังกล่าว พัฒนาขึ้นมาเอง ใช้ตัววัด และ/หรือ เครื่องมือ ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว

20 แหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ
ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ผ่านระบบรายงานทางระบาดวิทยา และอื่นๆ ผ่านฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล คุณภาพของข้อมูล : การทบทวน การใช้ประโยชน์ และภาระงาน แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การสำรวจ : ชุมชน / เวชระเบียน กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

21 สุขภาพ หรือ ตัวแทนของสุขภาพ ?
สรุป สุขภาพ หรือ ตัวแทนของสุขภาพ ? นโยบายและยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ? และเมื่อใด ? แนวทางและแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ?


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google