งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ซี คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

3 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายสมาชิก เจ้าหน้าที่กองทุน

4 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ

5 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย

6 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการกองทนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย

7 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย

8 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

9 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริหารสังคม

10 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

11 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายบุญส่ง นาแสวง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาเขตขอนแก่น กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

12 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายสุชญา ศิริธัญภร หัวหน้าฝ่ายตำราและเอกสารทางวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

13 เจ้าหน้าที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางมานิตา ชูช่วย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

14 ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์/โทรสาร 035-248-040 ภายใน 8040
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ เวลา น. ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์/โทรสาร ภายใน 8040

15 ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกองทุนฯ
- เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พนักงานของมหาจุฬาบรรณาคาร พนักงานประจำอาคาร 92 ปัญญานันทะ

16 สถานะการเงินกองทุนสำรองเชี้ยงชีพฯ
รายการ เงินกองทุน ผลประโยชน์ จำนวนสุทธิ เงินสะสม 43,712,837.16 5,672,865.22 49,385,702.38 เงินสมทบ 90,746,309.77 12,630,623.35 103,376,933.12 รวม 134,459,146.93 18,303,488.57 152,762,635.50 จำนวนสมาชิก 726 ท่าน

17 การสะสมและสมทบ รายการ จำนวนการสะสม/สมทบ สมาชิก (ลูกจ้าง) ร้อยละ 4
ร้อยละ 6* มหาวิทยาลัย (นายจ้าง) ร้อยละ 8 รวม 12 * พนักงานโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พนักงานของมหาจุฬาบรรณาคาร พนักงานประจำอาคาร 92 ปัญญานันทะ

18 บริษัทจัดการกองทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

19 คำถามที่พบบ่อย สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีกหรือไม่? คำตอบ “สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน ไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก”

20 คำถามที่พบบ่อย “2 ปี ชุดปัจจุบัน เริ่ม 1 ก.พ.2555 ถึง 31 ม.ค.2557”
คณะกรรมการวาระละกี่ปี? คำตอบ “2 ปี ชุดปัจจุบัน เริ่ม 1 ก.พ.2555 ถึง 31 ม.ค.2557”

21 ติดความข่าวกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.mcu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google