งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2 1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. บุคลากร บางแห่งไม่มีแพทย์ประจำ บางแห่งไม่มีพยาบาลประจำ บางแห่งต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายแห่งมีเฉพาะพยาบาลไม่มีแพทย์ ไม่มีเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพที่เป็นทีมงาน 2. องค์ความรู้ ยังขาดองค์ความรู้ (แต่ขณะนี้ยังสามารถขวนขวายหาเอา เองได้) แต่ภาพรวมยังต้องการการสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง สำหรับแพทย์และพยาบาล

3 1.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3. งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง - สามารถประสานงานกับ อปท. เพื่อของบประมาณ - ควรมีงบสนับสนุนจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, สปสช. ควรให้การสนับสนุนต่อรายผู้ป่วย 4. สถานที่ - ไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง (คลินิกกาฝาก?) - ผู้ป่วยรับยาลำบาก อาจต้องเดินไกล (ต้องการให้มีการบริการแบบ One stop service)

4 2. รูปแบบการดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เปิดคลินิก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถขยายทุกวันได้ ให้บริการตรวจ โดยมีการประเมินผู้ป่วย Comprehensive Geriatric assessment ให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ ทั้งจากผู้ป่วย OPD และในชุมชน มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ (ความร่วมมือกับเวชกรรมสังคม) ให้การดูแลพิเศษในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและให้บริการ Home Healthcare จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

5 3. รูปแบบการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในฝัน
สามารถเปิดให้บริการทุกวัน มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้น Health promotion ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษา จัดให้บริการแบบ One Stop Service มีเครือข่ายแบบสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล และมี Network กับองค์กรภายนอกโรงพยาบาล มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร รวมทั้งการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ มีการเชื่อมโยงระหว่าง อพส. และ พม. เป็นที่พักผ่อน พบปะสังสรรค์ สโมสรของผู้สูงอายุ

6 4. เครือข่ายควรมีกิจกรรมใดบ้าง
PCU ควรมีการคัดกรองโรคของผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีเครือข่ายในการให้การดูแลผู้สูงอายุ เช่น รพสต. โดยมีเวชกรรมสังคมเป็นตัวเชื่อม มีสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลให้การดูแลผู้สูงอายุ มีการปรึกษาโรคเฉพาะทาง ในโรคที่ซับซ้อน ระหว่าง PCT

7 คนละไม้คนละมือ


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google