งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เบอร์ติดต่อ 038 – ต่อ 113,201

2 โครงสร้างงานอาชีวอนามัยฯ
นพ.อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ นางชวัลนุช อุส่าห์ดี หัวหน้างานอาชีวอนามัย งานการพยาบาลอาชีวอนามัย - วิชาการ/งานวิจัย งานอาชีวสุขศาสตร์ งานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางมาเรียม จันตุ่ย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นางพรเพ็ญ จงอนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ - งานอาชีวสุขศึกษา,สารสนเทศ - งานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล นางปวีณา เรือนประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 2

3 1.บทบาทด้านการจัดบริการ
ให้การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน มีบริการตรวจสุขภาพแรกเข้างาน ตรวจประจำปี ตรวจกลับเข้างาน และเมื่อออกจากงาน 3

4 1.บทบาทด้านการจัดบริการ(ต่อ)
วินิจฉัย/รักษา ผู้ป่วยป่วยหรือผู้บาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสานและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล ( ห้องล้างตัว, การเตรียมยาต้านพิษ) รับและส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการประประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เก็บและวิเคราะห์รายงาน 506/2 4

5 1.บทบาทด้านการจัดบริการ(ต่อ)
สนับสนุนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมในการตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี (มีแผน ร่วมซ้อมแผนจังหวัด 2 ครั้ง/ปี

6 2.บทบาทด้านการบริหารจัดการ
มีหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีครุภัณฑ์ มีการจัดทำแผนงาน ระดับจังหวัด และระดับ CUP ตามปัญหาของพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (โปรแกรม CAMEO, ALOHA ,BIS - ALERT )

7 3.บทบาทด้านวิชาการ ให้บริการฝึกอบรมและหรือบริการด้านอาชีวสุขศึกษา แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านวิชาการให้กับเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย ร่วมในการศึกษาวิจัย ในพื้นที่ ( ***** )

8 ตารางการให้บริการ เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
( ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดขัตฤกษ์ )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google