งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

2 สิ่งที่ยังไม่ครอบคลุม
เจ็บป่วยไม่มากแต่ลำบากในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมไม่อำนวย การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สามารถเข้าถึงได้ ขาดผู้ดูแล ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว

3 ต้องทำอะไร อย่างไร พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความครอบคลุม

4 สิ่งที่ยังขาดและจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็คสุขภาพ

5 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สุขภาพกาย การป้องกันโรค - Primary - Secondary - Tertiary การค้นพบโรคในระยะต้น การคงสภาพและการฟื้นฟูสภาพ สุขภาพจิต สังคม งานอดิเรก ข้อมูล แรงจูงใจ กำลังใจ

6 เป้าหมายการประเมินสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย สมรรถภาพสมอง ลักษณะทางสังคม ประเมินสมรรถภาพในการทำกิจวัตรต่าง ๆ สภาพโภชนาการ ประวัติการใช้ยา

7 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สุขภาพกาย การป้องกันโรค - Primary - Secondary - Tertiary การค้นพบโรคในระยะต้น การคงสภาพและการฟื้นฟูสภาพ สุขภาพจิต สังคม งานอดิเรก ข้อมูล แรงจูงใจ กำลังใจ

8 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลชุมชน/ชุมชน
วัตถุประสงค์ ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงอายุ จัดกลุ่มและให้บริการตามที่ต้องการ แบบมีส่วนร่วมและเพื่อคงศักยภาพ เน้นย้ำการสร้างเสริมสุขภาพและการให้วัคซีน ค้นหาโรคที่พบบ่อยขึ้นตามอายุ ให้การรักษาโรคพื้นฐาน

9 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลศูนย์
วัตถุประสงค์ ให้การดูแลรักษาและรับส่งต่อในรายที่ซับซ้อน คลินิกเฉพาะโรค เช่น สมองเสื่อม คลินิกโรคข้อ คลินิกการกลั้นปัสสาวะ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

10 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลตติยภูมิและโรงเรียนแพทย์
วัตถุประสงค์ ต้นแบบของการดูแลเชิงรุก เชิงรับ เชิงสนับสนุน ให้การดูแลปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน พัฒนาสู่แนวทางการดูแลระดับประเทศ พัฒนาเครือข่ายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต พัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและคุณภาพชีวิต

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google