งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการรักษาที่ ศสม./รพ.สต (มากกว่าร้อยละ ๗๐)

2 กำลังรวบรวม ประมวลข้อมูล ครับ

3 แนวทางในการดำเนินการ
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ๒. พัฒนาระบบการปรึกษาเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและ หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาแก่ (ศสม./รพ.สต.) โดยผ่านระบบการสื่อสารทางไกล ๓. พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน PCA ให้ได้ขั้น ๓ ๔. พัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยบริการปฐมภูมิใช้ CPG ในการดูแลผู้ป่วย ๕. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามแนวเวชศาสตร์ครอบครัว ๖. พัฒนาระบบยาของหน่วยบริการปฐมภูมิให้สอดคล้องกับ รพ. ๗. ติดตาม/นิเทศ สนับสนุนการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google