งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการตรวจราชการ/นิเทศประจำปี 2553 นิเทศงานคณะที่ 3 9. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นพ.วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

2 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

3 สภาพปัญหา กระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วย ที่แตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น

4 สภาพปัญหา กระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2548

5 สภาพปัญหา กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องมีการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็น ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/ในชุมชน/ในสถานบริการ ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ในฐานะแกนนำการดูแลที่บ้านและในชุมชน /

6 ผลลัพธ์ที่ต้องการ กระทรวงสาธารณสุข
มี Long Term Care Model Team 1 อำเภอ 1 ทีม (5 คะแนน) 1. รพศ. รพท. รพช. รพ.สังกัดกรมการแพทย์ รพ. สังกัดกรมสุขภาพจิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด 2. ชมรมผู้สูงอายุสามารถดำเนินการและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งที่เป็นสมาชิกชมรมและที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านระบบอาสาสมัคร ด้านกองทุนสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

7 กระทรวงสาธารณสุข การกำกับของจังหวัด มี Long Term Care Model Team 1 อำเภอ 1 ทีม (5 คะแนน) ระดับคะแนน มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐาน 2 คะแนน 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยชมรมผู้สูงอายุ 2 คะแนน 3. มีการจัดระบบบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คะแนน

8 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุข 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม 1. มีบุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการ 2. มีป้าย “คลินิกผู้สูงอายุ” และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรับทราบ 3. จำนวนวันที่ให้บริการอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์

9 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุข 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม 4. จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ ดังนี้อย่างน้อย 2 ข้อ การให้คำปรึกษา ( counseling ) /Case Management ประเมินสุขภาพ/คัดกรอง Coordination one stop service management การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา - สนับสนุนให้มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)

10 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุข 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม 5. มีการรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุในด้านต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ด้าน เช่น (เฉพาะ รพศ./รพท.) โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อัตราการตาย 5 อันดับแรก จำนวนวันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกทันตกรรม ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการรับบริการด้านสาธารณสุข

11 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุข 1.คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วยบริการที่มีกิจกรรม มีคลินิกพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุตามที่แต่ละ รพ.มีผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะ รพศ./รพท.) เช่น Geriatric Dental Clinic เช่น ฟันเทียม รากฟันเทียม Memory Geriatric Clinic Orthopedics Geriatric Clinic Urology Geriatric Clinic Geriatric Rehabilitation Clinic

12 ขอบพระคุณ วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคมมีผู้สูงวัย
เปลี่ยนความห่วงใยเป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt นพ.วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google