งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง
1 Obj. สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับมาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมาย 2. ร้อยละของข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เกิดขึ้น 3. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4. ร้อยละของ สปก. ที่มีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหลังจากได้รับคำแนะนำจาก พตร. Target 1. ไม่เกินร้อยละ 3 ของลูกจ้างทั้งหมด 2. ไม่เกินร้อยละ 1 ของ สปก. ทั้งหมด 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.81 4. ร้อยละ 10 2 3 Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย KPI ร้อยละของการบังคับ ใช้กฎหมาย กับ สปก. ที่ปฏิบัติผิดกฎหมาย Target ร้อยละ 60 Obj. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน Target ร้อยละ 80 7 4 Obj. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แรงงานมีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านแรงงานที่จัดโดยหน่วยงาน Target ร้อยละ 80 Obj. พัฒนาประสิทธิภาพจนท. ตรวจแรงงาน KPI จำนวนจนท.ที่ได้รับการพัฒนา Target ร้อยละ 80 5 8 Obj. ปรับปรุงระบบข้อมูล ด้านแรงงานให้เป็นปัจจุบัน KPI ร้อยละของระบบข้อมูลด้านแรงงานที่ได้ปรับปรุงและได้รับอนุมัติให้นำมาใช้ Target อย่างน้อย 1 ระบบ 6 Obj. ให้คำปรึกษาแนะนำ KPI จำนวนเรื่องที่ให้คำปรึกษา Target 14 เรื่อง Obj. พัฒนาเครือข่ายแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น KPI - จำนวนครั้งในการฝึก อบรมเครือข่าย (Refresh) - จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการอบรมทั้งหมด Target - ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - 3 เครือข่าย 9 Obj. ออกแบบแรงจูงใจเพื่อสร้างเครือข่ายแรงงาน KPI จำนวนรูปแบบแรงจูงใจ Target ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ

2 แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง
Obj. ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับมาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ได้รับ 2. ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 3. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน Target 1. ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 2. ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวน สปก. ทั้งหมด 3. ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.81 ของปีที่ผ่านมา Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย KPI ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมาย กับ สปก. ที่ปฏิบัติ ผิดกฎหมาย Target ร้อยละ 60 Obj. 1. พัฒนาเครือข่ายแรงงานใน สปก. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. ออกแบบแรงจูงใจเพื่อสร้างระบบเครือข่ายแรงงาน KPI 1. จำนวนครั้งในการฝึกอบรมเครือข่าย (Refresh) 2. จำนวนรูปแบบแรงจูงใจเพื่อสร้างเครือข่ายแรงงาน Target 1. ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 2. ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ Obj. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน Target ร้อยละ 80 2

3 แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง
Obj. ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับมาตรฐาน KPI จำนวนคำร้องเรียน จำนวนข้อขัดแย้ง จำนวนอุบัติเหตุในการทำงาน Target ร้อยละ 75 Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายหรือการตรวจ KPI ร้อยละ สปก. ที่ผ่านการตรวจกำกับดูแลถูกต้อง อัตราส่วนระหว่างคำแนะนำกับการบังคับใช้กฎหมาย(50 ต่อ 50) Target ร้อยละ 60 Obj. พัฒนาเครือข่ายแรงงานใน สปก. ให้มี ปสภ.เพิ่มขึ้น ออกแบบระบบการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สปก. กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน KPI จำนวนครั้งในการฝึกอบรมเครือข่าย (Refresh) จำนวนผู้เข้าอบรมในการฝึกอบรมเครือข่าย (Refresh) จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการสร้างแรงจูงใจ ร้อยละ สปก. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติถูกต้อง Target ร้อยละ 15 Obj. เข้าตรวจ สปก. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน KPI ร้อยละ สปก. ที่เข้าตรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน Target ร้อยละ 100 (แผนกรม) Obj. ตรวจแบบรายงานตามข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน KPI ร้อยละ สปก. ที่ผ่านการตรวจตามแบบรายงาน Target ร้อยละ 10 Obj. ถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน ใน สปก. กลุ่มเสี่ยง KPI ร้อยละ สปก. กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติถูกต้อง Target ร้อยละ 100 (แผนกรม) Obj. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ KPI จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา Target ร้อยละ 80 Obj. ปรับปรุงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจ KPI จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับปรุง Target 1 ระบบ Obj. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน KPI จำนวนเรื่องที่ให้คำปรึกษาแนะนำ Target 14 เรื่อง 3


ดาวน์โหลด ppt แผนที่กลยุทธ์ของสสค.ภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google