งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมของภาค (ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในเครือข่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมของภาค (ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในเครือข่าย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมของภาค (ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในเครือข่าย)

2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สพภ.และศพจ. ที่อยู่ในเครือข่าย เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับ ตามงบประมาณ พ.ศ. 2556

3 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ.ที่อยู่ในเครือข่าย เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 2 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (

4 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในผลผลิตที่ 1,2,3 และ โครงการในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในผลผลิตที่ 1,2,3 และโครงการ ในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 85 90 95 100

5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. ที่อยู่ในเครือข่าย

6 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ.ที่อยู่ในเครือข่าย น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 5 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (

7 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในผลผลิตที่ 1,2,3 และ โครงการในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในผลผลิตที่ 1,2,3 และโครงการ ในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 64 67 70 73 76

8 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดยสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2556

9 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือในภาพรวมของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2556 น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 3 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (

10 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในภาพรวมของภาค X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในภาพรวมของภาค เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 85 90 95 100


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมของภาค (ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในเครือข่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google