งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท
รายงานเรื่อง การเสวนา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ถ.ติวานนท์ จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย น.ส.สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

2 ความเป็นมา เนื่องจากสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ได้มีการจัดการเสวนา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพคนพิการรุนแรง เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานด้านคนพิการ สร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ

3 สรุป ใน ๓ ปี คาดหวังว่าจะมี ๓๐ ศูนย์ แต่เนื่องจากการดำรงชีวิตอิสระยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรคนพิการส่วนใหญ่ สภาศูนย์จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ทำได้ในปีนี้ กลุ่มที่ ๒ ทำได้ในปีหน้า กลุ่มที่ ๓ ทำได้ในปีถัดไป

4 ในปีนี้ทางสภาศูนย์ฯ จึงเลือกองค์กรที่มีความพร้อมมา ๘ องค์กร
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชมรมคนพิการลำปาง ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคนพิการชัยนาท โครงการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร ชมรมคนพิการบางกร่าง ชมรมคนพิการบางรักพัฒนา Change Together Mission ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระปทุมธานี

5 เป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระภายในปีนี้ โดยมีหลักการว่าศูนย์จะต้องมีสำนักงานภายใน ๖ เดือน โดยต้องดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตของแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ บริการให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน บริการข้อมูลข่าวสาร บริการฝึกทักษะ การพิทักษ์สิทธิ โดยศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติศูนย์ละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

6


ดาวน์โหลด ppt ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google