งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด แผ่น CD Folder 1 KM เอกสารชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ รวม ๑๓ บท และ เอกสารอ้างอิง ( ๓๐๙ หน้า ) Folder 2 KM ชุดนำเสนอ ( Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด แผ่น CD Folder 1 KM เอกสารชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ รวม ๑๓ บท และ เอกสารอ้างอิง ( ๓๐๙ หน้า ) Folder 2 KM ชุดนำเสนอ ( Power Point."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 รายละเอียด แผ่น CD Folder 1 KM เอกสารชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ รวม ๑๓ บท และ เอกสารอ้างอิง ( ๓๐๙ หน้า ) Folder 2 KM ชุดนำเสนอ ( Power Point 2007) ชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ ๑. ๕๗ ปีงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ๒. ภารกิจสำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ ๓. การวิจัยต้นน้ำ ๔. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ ๕. ฝายต้นน้ำ เก็บน้ำ ไว้ในดิน ๖. หญ้าแฝก ยึดดินให้อยู่กับที่ ๗. ชุมชนต้นน้ำ ผู้บุกรุก เป็น ผู้พิทักษ์ ๘. การจัดการพื้นที่ต้น น้ำอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ๙. การสร้างเครือข่ายและบริหารความขัดแย้งในการจัดการต้น น้ำ ๑๐. การปฏิบัติงาน ส่วน ศูนย์ หัวหน้าหน่วย ๑๑. โครงการ “ หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ ” ๑๒. การส่งเสริมการ รับรอง สทก. “ สิทธิ์ทำกิน ” ๑๓. แนวคิดการจัดการต้นน้ำในอนาคต ๑๔. เอกสารอ้างอิง Folder 3 KM โปรสเตอร์สรุปชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ ขนาด ๑๑๐ x ๘๕, ๘๔ x ๖๕ และ B 3 ชุดละ ๑๓ แผ่น ๑. ภารกิจสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ๒. กิจกรรมการจัดการ ต้นน้ำ ( ลุ่มน้ำ ) ๓. งานวิจัยต้นน้ำ ๔. ฟื้นฟูต้นน้ำ แหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ ๕. ฝายต้นน้ำ เก็บน้ำไว้ ในดิน ๖. หญ้าแฝก เก็บดินให้อยู่กับที่ ๗. ชุมชนต้นน้ำ ผู้บุกรุก เป็น ผู้พิทักษ์ ๘. การจัดการพื้นที่ต้น น้ำอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ๙. การสร้างเครือข่ายและบริหารความขัดแย้งในการจัดการต้น น้ำ ๑๐. การปฏิบัติงาน ส่วน ศูนย์ หัวหน้าหน่วย ๑๑. โครงการ “ หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ ” ๑๒. การส่งเสริมการ รับรอง สทก. “ สิทธิ์ทำกิน ” ๑๓. แนวคิดการจัดการต้นน้ำในอนาคต Folder 4 กฎหมาย นโยบาย มติครม. Folder 5 โครงการ หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ ( ป่าอนุรักษ์ )


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด แผ่น CD Folder 1 KM เอกสารชุดความรู้ สตน. ๒๕๕๓ รวม ๑๓ บท และ เอกสารอ้างอิง ( ๓๐๙ หน้า ) Folder 2 KM ชุดนำเสนอ ( Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google