งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน
ผลการศึกษา

2 การประเมินผลการศึกษา
ระบบค่าระดับคะแนน ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.0 B ดีมาก 3.5 B ดี C ดีพอใช้ 2.5 C พอใช้ 2.0 D อ่อน 1.5 D อ่อนมาก 1.0 E ตก o.o

3 ผลการศึกษา ระดับการประเมิน
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา ระดับการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) ผ่าน P (Pass) ไม่ผ่าน F (Fail)

4 รายวิชาที่ได้ผลการเรียน E คิดค่าคะแนนเฉลี่ยรวม หรือไม่?
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลฯ และอาจมีผล ทำให้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์อาจทำให้ ไม่สำเร็จการศึกษา

5 รายวิชาที่เคยได้ผลการเรียนเป็น E ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียน
ก็ได้ แต่ต้องเป็นกลุ่มรายวิชาเลือก และต้องหา รายวิชาเลือกอื่นในหมวดเดียวกันเรียนแทนที่มี จำนวนหน่วยกิตเท่ากัน 2. รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E ถ้าเป็นรายวิชาบังคับ จะต้องเรียน และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ สอบผ่าน จะลงทะเบียนกี่ครั้งก็ได้

6 นักศึกษาถูกประเมินผลการเรียน เป็น E มาขอสอบใหม่ หรือ
ส่งงานเพิ่มเติมได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ เพราะกระบวนการวัดผลและ ประเมินผลได้สิ้นสุดแล้ว ไม่สามารถมา ขอส่งงานเพิ่มเติมหรือมาขอสอบใหม่ได้

7 การขอแก้ E จะต้อง ทำอย่างไร ? ตอบ นักศึกษาได้ผลการเรียน E ถือว่าไม่ผ่านการเรียนในวิชา นั้น จะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชานั้นใหม่

8 ผลการเรียนที่ได้ในเอกสารส่งผลการเรียนไม่ตรงกันกับ
ในระบบคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ ให้ดำเนินการขอตรวจสอบผลการเรียน กับเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนวัดผล (อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426) โดย...ตรวจสอบ ต้นฉบับ (คะแนนที่ได้ และเกรดจาก เอกสารใบส่งผลการเรียน ) กับข้อมูลในระบบคอมฯ หากผิดพลาดจากต้นฉบับ งานทะเบียนจะดำเนิน ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามเอกสารใบส่ง ผลการเรียน

9 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน จากที่ใดได้บ้าง?
ตอบ 1. คณะต้นสังกัดของนักศึกษา (เป็นเอกสาร) 2. งานทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัย 3. Internet

10 นักศึกษาได้อ้างว่าอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนมาแล้ว
แต่ในระบบ MIS ไม่มีผลการเรียนของนักศึกษา เป็นเพราะเหตุใด?  ตอบ ผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนทาง ออนไลน์นั้น นักศึกษาสามารถดูในระบบ Internet แต่ ผลการเรียนดังกล่าวจะไม่เข้าระบบ MIS ของงานทะเบียน จนกว่าอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็นเอกสาร และส่งถึง งานทะเบียน ...ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร... และคณบดีลงนาม ถึงจะสมบูรณ์ถูกต้อง และเมื่องานทะเบียน ได้รับเอกสาร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน จึงจะ ปรากฏผลการเรียนในระบบ MIS

11 เกรดที่ดูจากระบบ Online กับเกรดในระบบ MIS ไม่ตรงกัน เป็นเพราะอะไร ?
ตอบ 1) ผลการเรียนที่ดูจากออนไลน์ กับผลการเรียนในระบบ MIS ของ งานทะเบียนจะมีผลการเรียนเดียวกัน แต่ผลการเรียนที่ดูจาก ออนไลน์ เป็นผลการเรียนที่ส่งโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งยังไม่ได้ผ่าน การอนุมัติหรือได้รับการรับรองจากกรรมการวิชาการ หรือจาก คณะ ซึ่งอาจมีมติให้ทบทวนผลการเรียนที่ส่งทางออนไลน์ อาจารย์ ผู้สอนก็ต้องปรับแก้ จึงมีผลทำให้เกรด ในทั้ง 2 ระบบอาจไม่ตรงกัน แต่ต้องยึดจากระบบ MIS ซึ่งถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ 2) สำหรับผลการเรียนจากออนไลน์ ที่เคยมีข้อมูลไม่ตรงกับระบบ MIS นั้น เกิดจากอาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลผิดพลาด และได้รับการ อนุญาตให้แก้ไข ซึ่งจะมีเอกสารยืนยันความถูกต้อง อยู่ที่งานทะเบียน

12 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดทางระบบออนไลน์มาตั้งนานแล้ว ทำไมเกรดไม่มีในระบบ MIS งานทะเบียน? (นักศึกษามักใช้คำถามนี้) ตอบ เพราะ... 1) รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนผ่านระบบออน์ไลน์ แต่ถ้าอาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ส่งผลการเรียนยืนยันเป็นเอกสาร ส่งถึงงานทะเบียนจะถือว่าเกรดนั้นยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง ระบบ MIS งานทะเบียน จึงยังไม่แสดงผลการเรียน 2) กรณีถ้าเป็นผลการเรียนในรายวิชาที่เคยติด I แล้วอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I จะไม่เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ จะต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลเปลี่ยนจาก I เป็นเกรด และต้องให้คณะต้นสังกัดส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าต้องการตรวจสอบให้ความมั่นใจว่าผู้สอนส่งเกรดหรือยัง ควรตรวจเช็คจากฝ่ายงานทะเบียนของคณะก่อนเพื่อยืนยันว่าได้ส่งผลการเรียนมาที่งานทะเบียนแล้ว

13 เป็นนักศึกษาตกค้าง ทำไมไม่มีชื่อในระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์
ตอบ ไม่ได้ติดต่อหรือแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน เรียน โดยไม่ต้องชำระเงิน (เรียนฟรี) *** เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแบบเหมาจ่ายและจ่ายครบทุกภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังมีรายวิชาที่ยังเรียนไม่ครบหลักสูตร หรือติด E หรือ I บางรายวิชา

14 ติด I ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะ
สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา ถัดไปต้องรักษาสถานภาพ เพื่อขอแก้ I หรือไม่ ?? ตอบ ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา ไว้ เพื่อให้มีสิทธิ์แก้ I ได้

15 เรียนติด I จะแก้ I ได้เมื่อไหร่ ?
จะเป็น E อัตโนมัติ และต้องติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ผู้สอน

16 ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือไม่?
ผลการเรียน I นำมาคิด ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือไม่? ตอบ ผลการเรียน I ไม่คิดค่าคะแนนเฉลี่ย ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพราะ... สามารถแก้ I ได้ และมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนเป็น เกรดได้ทุกระดับ แต่...นักศึกษาจะต้องแก้ I ในภาค การศึกษาถัดไป ถ้ายังไม่แก้ผลการเรียนจะเป็น E อัตโนมัติ

17 D = 1 E F I และ W = 0 , PD = ผ่านยอดเยี่ยม P = ผ่าน
วิธีการคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร ? วิธีการคิด และการแทนค่า A = B+ = B = 3 C+ = C = D+ = 1.5 D = 1 E F I และ W = 0 , PD = ผ่านยอดเยี่ยม P = ผ่าน - ผลการเรียน I,W,F,PD,P ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ย - เกรด PD, P นับจำนวนหน่วยกิตรวมในการสำเร็จโครงสร้าง หลักสูตร - ติด E นำหน่วยกิตมาหาค่าเฉลี่ยด้วย - การคิดเกรดเฉลี่ย ก็เอาหน่วยกิต คูณ เกรด เช่น วิชาบัญชี 3 หน่วยกิต ได้เกรด A ซึ่ง A มีค่าเท่ากับ 4 วิชาที่เรียนมี 3 หน่วยกิต นำ 4 คูณด้วย 3 จะได้เท่ากับ 12 แล้วนำ 12 หารกับหน่วยกิต จะออกมาเป็น GPA ยกตัวอย่างเช่น......(หน้าถัดไป)

18 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร (ต่อ)
1. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา สมมติว่า.... เทอมที่ 1: วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนน -อังกฤษ 3(3-0) B+ 3x3.5 = 10.5 -ภาษาไทย 3(3-0) C 3x2 = 6 -คณิต 3(3-0) D+ 3x1.5 = 4.5 -วิทย์ 3(3-0) A 3x4 = 12 เอามาบวกกัน ** นำ 33 หารด้วย 12 ได้เท่ากับ2.75 เท่ากับว่าเทอมที่ 1ได้เกรดเฉลี่ย GPA = 2.75 มีต่อ...หน้าถัดไป

19 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร (ต่อ)
เทอมที่ 2: วิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนน -ฟิสิกส์ 3(3-0) E 3x0 = 0 -บัญชี 3(3-0) I 3x0 = 0 -ตลาด 3(3-0) A 3x4 = 12 -เศรษฐศาสตร์ 3(3-0) B 3x3 = 9 เอามาบวกกัน = = 21 มีต่อ...หน้าถัดไป

20 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร (ต่อ)
*** นำ 21 หารด้วย 9 ได้เท่ากับ 2.33 (ติด I ไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย แต่ติด E เป็นตัวหารเอาหน่วยกิตมาคำนวณด้วย) 2. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยสะสมทุกเทอมที่เรียน ยกตัวอย่าง 2 ภาคการศึกษาข้างต้น (เทอมที่ 1+เทอมที่ 2) ค่าระดับคะแนนที่คิดได้ = 54 จำนวนหน่วยกิตทั้ง 2 เทอม = 21 นำ 54 หารด้วย 21 จะได้เป็น GPA : 2.57 ***วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยรวม ไม่ได้นำจำนวน ภาคการศึกษา มาหารกัน**


ดาวน์โหลด ppt หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google