งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน    การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ตรวจ สอบ หลัก ฐาน การ ตรวจ สอบ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน    การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ตรวจ สอบ หลัก ฐาน การ ตรวจ สอบ หลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน    การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ตรวจ สอบ หลัก ฐาน การ ตรวจ สอบ หลัก ฐาน การ ส่ง หลักฐ าน การ รับเงิน การ จัดทำ รายง าน  5

4 แแบบรายงานจำนวนผู้เรียนและครู บบัญชีรายชื่อผู้เรียนที่ขอรับการ อุดหนุน คคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียน ปประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน แบบคำขอรับเงินอุดหนุน ( แบบ กศน. 1 อ.)

5 แบบรายงานจำนวนผู้เรียนและวิทยากรบัญชีรายชื่อผู้เรียนคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรหนังสืออนุมัติให้เปิดสอนคำสั่งอนุมัติหลักสูตรประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียน

6 แบบขอเบิกเงินอุดหนุน ( แบบ กศน. 2 อ.) การศึกษาขั้นพื้นฐาน  บัญชีลงเวลา ปฏิบัติงาน บุคลากร  แบบคำขอรับ เงินผ่าน ธนาคาร การศึกษาต่อเนื่อง  บัญชีลงเวลา ปฏิบัติงาน บุคลากร  บัญชีลงเวลา ผู้เรียน  แบบคำขอรับ เงินผ่าน ธนาคาร

7  ศกพ. ตรวจหลักฐานเอกสาร  สำนักงาน กศน. อนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงิน

8 ใบสำคัญรับเงิน : ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเงิน

9 ศกพ. จัดทำรายงานผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน เสนอต่อสำนักงาน กศน. ทราบ

10 ปัญหาเกี่ยวกับการเบิกเงิน อุดหนุน ไม่ส่งแผนการของบประมาณ ไม่ส่งแผนการของบประมาณ เอกสารไม่ครบตามแบบฟอร์มที่ กำหนด เอกสารไม่ครบตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ชื่อหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงที่ สอนไม่ตรงกัน ชื่อหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงที่ สอนไม่ตรงกัน ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข ID ไม่ครบ ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข ID ไม่ครบ ส่งเบิกเงินช้าเกินหรือเกิน ปีงบประมาณ ส่งเบิกเงินช้าเกินหรือเกิน ปีงบประมาณ ลงเวลาไม่ครบตามจำนวนชั่วโมง ในหลักสูตร ลงเวลาไม่ครบตามจำนวนชั่วโมง ในหลักสูตร กรอกข้อมูลในแบบโอนเงินไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง กรอกข้อมูลในแบบโอนเงินไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง

11


ดาวน์โหลด ppt การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน การ ขอ รับ เงิน อุดห นุน    การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ขอ เบิก เงิน อุดห นุน การ ตรวจ สอบ หลัก ฐาน การ ตรวจ สอบ หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google