งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 การลงนามผู้แต่ง ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ---> คนเดียว หรือมากกว่า 1 คน
ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ---> คนเดียว หรือมากกว่า 1 คน ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ---> หน่วยงาน สมาคม บริษัท องค์การ

3 ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล
1. ผู้แต่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ---> วิจิตร ศรีสะอ้าน อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ---> เรืองเดช วงศ์หล้า

4 2. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์
พระยาอนุมานราชธน ---> อนุมานราชธน, พระยา 3. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์และมียศ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ---> วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง

5 4. ผู้แต่งที่มีเชื้อพระวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัฐสีมาคุณากร ปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี ---> สิรินทร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หม่อมเจ้าสุภัทรดิส ดิศกุล ---> สุภัทรดิส ดิศกุล, ม.จ. หม่อมเจ้ามณีรัตน์ บุนนาค ---> มณีรัตน์ บุนนาค, ม.ล.

6 6. ผู้แต่งในนามแฝงต้องค้นหานามจริงจากคู่มือ
5. สตรีที่มีเชื้อพระวงศ์ แต่สมรสกับบุคคลธรรมดา ให้ลงคำ แสดงเชื้อพระวงศ์ ม.ล. บุบผา กุญชร ณ อยุธยา สมรสกับ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ ---> บุบผา นิมมานเหมินทร์, ม.ล. 6. ผู้แต่งในนามแฝงต้องค้นหานามจริงจากคู่มือ ดอกไม้สด > บุบผา นิมมานเหมินทร์, ม.ล. ยาขอบ > โชติ แพร่พันธุ์

7 7. บุคคลที่มียศทหารให้ลงเป็นยศสูงสุด และไม่มีโอกาสได้ ยศสูงขึ้นกว่านี้
7. บุคคลที่มียศทหารให้ลงเป็นยศสูงสุด และไม่มีโอกาสได้ ยศสูงขึ้นกว่านี้ เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก 8. ชื่อชาวต่างประเทศให้ลงนามสกุลก่อน โรเบิร์ต เอส. แม็คนามาร่า ---> แม็คนามาร่า, โรเบิร์ต เอส.

8 9. ผู้แต่งที่มีชื่อเสียงโบราณ ให้ลงชื่อตามที่รู้จักกัน แพร่หลาย
โสคราติส โฮเมอร์ เพลโต อริสโตเติล

9 ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล
คำว่า “นิติบุคคล” คือ สมาคม (associations) สถาบัน (institutions) องค์กรทางธุรกิจ (business firms) รัฐบาล (government) องค์กรรัฐบาล (government agencies)

10 โครงการและกิจกรรม (projects and programs)
องค์กรศาสนาและความเชื่อ (religious bodies) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (nonprofit enterprises) วัด โบสถ์ (local churches) การประชุมสัมมนา (conference)

11 ตัวอย่าง : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ตัวอย่าง : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ

12 หากมีหน่วยงานย่อยเป็นผู้จัดทำ เช่น โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ลงรายการหลัก (ผู้แต่ง) ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนชื่อโครงการ และคณะกรรมการให้ระบุหลัง ชื่อเรื่องในบัตรรายการ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (5) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google