งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน เขตการศึกษา....................................... วันที่....................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน เขตการศึกษา....................................... วันที่...................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน เขตการศึกษา....................................... วันที่....................................................

2 คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน …………………………………………. ประธาน …………………………………………. ผู้ทรงคุณวุฒิ …………………………………………. รองประธาน …………………………………………. กรรมการ …………………………………………. เลขานุการ

3 วัตถุประสงค์การประเมิน คุณภาพภายใน เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนา คุณภาพการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการดำเนินงานตาม ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงาน ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก

4 4 กำหนดการประเมิน กำหนดการประเมินคุณภาพภายในเขตการศึกษา วันที่ 1 09.00- 12.00 ประธานกรรมการการประเมินแนะนำคณะกรรมการการประเมิน วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการการประเมินซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ( พร้อมกันทุกหน่วยงาน ) 12.00- 13.00 พักกลางวัน 13.00- 16.00 แบ่งกลุ่มกรรมการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงาน 16.00- 16.30 สรุปผลการประเมิน วันที่ 2 8.300- 10.30 กรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานย่อย ( ต่อ ) 10.30- 12.00 สัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานย่อยนั้น 12.00- 13.00 พักกลางวัน 13.00- 14.30 สรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 14.30- 16.30 นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา โดยคณะกรรมการนำเสนอเฉพาะ หน่วยงานที่กลุ่มตนเข้าประเมินฯ

5 เวลาภาควิชา / หน่วยงาน ย่อย กรรมการประเมิน รายละเอียดการตรวจ เยี่ยมหน่วยงานย่อย

6 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร 2. อาจารย์ 3. บุคลากรสาย สนับสนุน 4. นักศึกษา 5. ศิษย์เก่า 6. ผู้ใช้บัณฑิต

7 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 1. ผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย - คณบดี - หัวหน้าภาควิชา 1 ภาควิชา - เลขานุการคณะ 2. อาจารย์จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - อาจารย์ที่เป็นกรรมการคณะ - อาจารย์ทั่วไป

8 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 3. บุคลากรสาย สนับสนุน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - บุคลากรงานธุรการ - บุคลากรงานวิชาการ 4. นักศึกษา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย - นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 4 คน ( มุสลิม 1 คน ) - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน - ภาคปกติ 1 คน - ภาคสมทบ 1 คน

9 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 5. ศิษย์เก่าจำนวน 4 คน ประกอบด้วย - ปริญญาตรีจำนวน 2 คน - บัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน 6. ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 2 คน ประกอบด้วย - ภาครัฐ จำนวน 1 คน - ภาคเอกชน จำนวน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน เขตการศึกษา....................................... วันที่....................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google