งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและ จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและ จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและ จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน พิการ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็ค ขีดคร่อมหรือธนาณัติ สั่งจ่ายกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยส่ง ต่อสำนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคมของแต่ละปี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปให้รับลูกจ้างที่เป็น คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ในอัตราส่วน ลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คนถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการ เพิ่มขึ้นอีก 1 คน  การนับจำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี กรณีมีสาขาในจังหวัดเดียวกันให้ นับรวมลูกจ้างทุกสาขาในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามกำหนดในข้อ 3 และมิได้ดำเนินการตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้าง ต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย คูณ ด้วย 365 และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้ รับเข้าทำงาน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและ จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google