งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจในอนาคต 29 กันยายน 2553 โดย นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจในอนาคต 29 กันยายน 2553 โดย นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจในอนาคต 29 กันยายน 2553 โดย นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry ระบบการค้าเสรีที่มากขึ้น - การเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงาน ทุน ง่ายขึ้น ส่งผลต่อ การแข่งขันมากขึ้น - การกีดกันทางการค้าจะมีความ ซับซ้อนมากขึ้น - บทบาทของภาครัฐลดลง เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน อัตราเร่ง - วัฏจักรอายุของผลิตภัณฑ์สั้นลง - มีแนวโน้มการผสมผสานของ เทคโนโลยีมากขึ้น สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอนาคต 1

3 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry ผู้บริโภค - พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว - มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น - สนใจสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ - โครงสร้างประชากรสูงอายุมีมากขึ้น สิ่งแวดล้อม - การมีส่วนร่วมของชุมชน - เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอนาคต 2

4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรมกับการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบการ การเพิ่มขีด ความสามารถในการ แข่งขัน สิ่งแวดล้อม 3

5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน OEM ODM, OBM Import Substitution Export-leded Growth Innovation Driven Economy Copy Innovation / R&D Standard Creative / Value Creation Productivity Human Resource Development 4

6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry สิ่งแวดล้อม Green Products / Clean Technology Eco Industrial Town CSR การมีส่วนร่วมของ ชุมชน 5

7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การประกอบการ ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก - โครงสร้างภาษีที่เอื้อต่อการแข่งขัน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ - โลจิสติกส์ - งานวิจัยและพัฒนา / นวัตกรรม - ทุน - ระบบมาตรฐาน 6

8 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการแก้กฎหมายและระเบียบค่อนข้างใช้เวลานาน ภาพลบของอุตสาหกรรมในสายตาของชุมชน การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นไปได้ช้า งบที่ใช้เพื่อการพัฒนาและการวิจัยค่อนข้างสูง 7

9 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราช เทวี กรุงเทพ 10400 www.oie.go.th


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจในอนาคต 29 กันยายน 2553 โดย นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google