งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์เอดส์ เด็ก 28 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ทั้งจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์เอดส์ เด็ก 28 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ทั้งจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2551

2 สถานการณ์เอดส์ เด็ก 28 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ทั้งจังหวัด
( ตั้งแต่ มี.ค มี.ค.2551 ) จำนวน 6,054 ราย ๛ รับบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประมาณ คนต่อปี รับบริการคลินิกติดเชื้อ ผู้ใหญ่ ราย (รับยาต้าน 286 ราย) เด็ก ราย

3 ผลการวัดโดย HIVQUAL-T

4 ผลการวัดโดย HIVQUAL-T:
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 2549 2550 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 4 ร้อยละของผู้ป่วยที่เคยตรวจ VDRL 100 75 84.8 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ ได้ตรวจ VDRL 87 37.7 ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการตรวจภายใน 57.5 47.7 ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการตรวจ PAP smear 80 52.5 41.5

5 โอกาสพัฒนา กิจกรรมที่พัฒนาแล้วจัดให้อยู่ในแผนงานประจำปี และผลักดันให้เป็น งานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การนำไปใช้ และความเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น NAP, CHILD , CARE, HOSXP, AIDSOI ฯลฯ พัฒนาระบบการติดตามผู้ติดเชื้อ วัดและประเมินศักยภาพการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทีมสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อให้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา/เยี่ยม/บริการ

6 เป้าหมาย ผู้ป่วยที่ระบุว่ามีเพศสัมพันธ์ มีและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส ร้อยละ 100 หญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับบริการตรวจภายใน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างครอบคลุม และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีการติดตามผลการตรวจ PAP smear ทุกราย แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและมีระบบส่งต่อที่ชัดเจน

7 วิธีการดำเนินงาน ประเมินคุณภาพการดูแลรักษา โดย HIVQUAL – T อย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง ประชุมทีมในการวางแผนการดำเนินงาน โครงการฯจำนวน 32 คน ๆละ 2 ครั้ง (ผู้บริหาร/สหสาขาวิชาชีพ/คณะกรรมการฯ) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านกลุ่มแกนนำผู้ติดเชื้อ จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความตระหนัก 120 คน 1 วัน นัดผู้ป่วยมารับการตรวจคัดกรอง ให้บริการตรวจคัดกรอง

8 งบประมาณ ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัดประชุมคณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมาย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ/เอกสาร/สื่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

9 ขอบพระคุณที่สนับสนุน ค่ะ........


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์เอดส์ เด็ก 28 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ทั้งจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google