งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

2 จากปัญหางานเดิมที่ทำ / เรื่องที่ดำเนินการ
จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 50 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 17 ราย ( สุ่มทั้งหมด 40 ราย) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ ราย ( 5.9% ) ผลปกติ จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 51 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 27 ราย ( สุ่มทั้งหมด 60 ราย) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ ราย( 51% ) ผลผิดปกติ 2 ราย

3 การดำเนินงานตามขั้นตอนคุณภาพ

4 วางระบบ ( plan ) - มาวันไหน ตรวจ วันนั้น
- ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายที่เป็นหญิงต้องได้รับการให้คำปรึกษาจากพี่เลี้ยงและกลุ่มโดยทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ PAP-Smear - มาวันไหน ตรวจ วันนั้น - ถ้าตรวจจากที่อื่นมาแล้วต้องมีผลยืนยัน ถ้าไม่มี ตรวจใหม่ - ผลิต คิด ค้น นวัตกรรม กางเกงสำหรับใส่ตรวจภายในแทนผ้าถุงเดิม

5 ทำตามระบบ ( DO ) เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาพบพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำเพิ่มเติม และคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังรับยาเสร็จ ภายในวันเดียวกัน ถ้าสมัครใจจะไม่นัดมาตรวจในวันอื่นหรือส่งต่อไปที่สถานีอนามัย ทุกวันศุกร์ที่มีคลินิก จะให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกรายพบแกนนำกลุ่มก่อนที่จะพบพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สถานการณ์การมีคู่ และการตรวจมะเร็งปากมดลูก

6 ทำตามระบบ ( DO ) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะได้ใส่กางเกงตรวจ Pap-Smear
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลยืนยันการตรวจจากที่อื่นภายในปี ลงผลได้ แต่ถ้าไม่มีผลยืนยันหรือผู้ป่วยไม่สมัครใจ จะให้คำปรึกษาซ้ำในวันนัดครั้งหน้าพร้อมให้คุยกับผู้ติดเชื้อที่ผลการตรวจผิดปกติ

7 ตรวจสอบ / ประเมินผล ( Check)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดเชื้อทุกรายที่เป็นหญิงทุกเดือน ตรวจสอบการตรวจคัดกรอง PAP-smear ถ้ายังไม่ตรวจยกไปเดือนถัดไปต้องตาม นำกางเกงไปใช้กับคนไข้ทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอบถามความพึงพอใจในการรับบริการทุกรายพร้อมประเมินความพึงพอใจกางเกงตรวจภายในที่คิดค้น

8 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action )
ผู้รับบริการบางคนตัวโต หาขนาดกางเกงไม่ได้ แต่อยากใส่ แก้ไขโดยปรับขนาดกางเกงให้ ใหญ่ขึ้น บางครั้งตรวจเสร็จไม่ได้รูดซิบ แก้ไขโดยคนตรวจต้องรูดซิบให้ก่อนและหลัง การตรวจ

9 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action )
@ คนไข้ที่ใส่ผ้าถุงมาก็อยากทดลองบ้างทำให้กางเกงไม่เพียงพอ เสนอต่อผู้บริหารถึงนวัตกรรมใหม่พร้อมเสนอผลงาน @ บางครั้งเจ้าหน้าที่งานวางแผนครอบครัวไม่อยู่ คนไข้ต้องรอนาน * รักษามาตรฐานระบบที่วางไว้

10 ก่อนขึ้นเตียง

11 ก่อนรูดซิบ

12 หลังรูดซิบ

13 ผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ

14 ได้รับรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลประจำปี 2550-2551

15 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ รพร เลิงนกทา หัวหน้ากลุ่มงานเวช
นายแพทย์ศิษฎิคม เบญจขันธ์ ผู้อำนวยการ รพร เลิงนกทา นางวชิราภรณ์ ทาระขจัด หัวหน้ากลุ่มงานเวช

16 แกนนำกลุ่ม

17 ที่ลืมไม่ได้ เขาเหล่านี้
ที่ลืมไม่ได้ เขาเหล่านี้

18 มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มทุกครั้งที่มาเราก็สุขใจ

19 สวัสดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google