งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ
Chapter 1 Aj.Sukit Suwiriyacaikul Tel: MSc. : Information Technology and Computer From : KMUTT MSc. : Logistics Technology From : Mahanakhon University Technology

2 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล
หัวข้อในการนำเสนอ ระบบสารสนเทศคืออะไร ตัวอย่างการใช้สารสนเทศทางธุรกิจ การประมวลผลในระบบสารสนเทศ การใช้งานฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทสรุป การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

3 ระบบสารสนเทศคืออะไร ระบบสารสนเทศ คืออะไร? ข้อมูล (Data)?
ฐานข้อมูล (Database)? ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)? สารสนเทศ (Information)? ระบบสารสนเทศ (Information Systems)? การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

4 Client Applications (CA) Database Management Systems
ระบบสารสนเทศคืออะไร Information คือสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจ CA คือโปรแกรมประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงานประจำของผู้ปฏิบัติงาน (Operator) และเพื่อสร้างสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร Client Applications (CA) (e.g., Java, Scripts, JSP) DBMS คือ data-based S/W ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล Database Management Systems (DBMS) DB คือ ข้อมูล (Data) ที่ถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ Data คือ Meaningful facts, text, graphics, images, sound, video segments Database (DB) Metadata การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ Metadata คือ ข้อมูลสำหรับอธิบายข้อมูล

5 ระบบสารสนเทศคืออะไร ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็น ข้อความ(Text) รูปภาพ (Image หรือ Graphics) เสียง (Sound) หรือภาพถ่ายวิดีโอ(Video) ที่มีความหมายและสำคัญสำหรับองค์กร เป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล ซึ่งทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

6 ฐานข้อมูลคืออะไร? ฐานข้อมูล คือ
ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บและการนำมาใช้งานอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นแหล่งของฐานความรู้(Knowledge Base) เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

7 ความสำคัญของฐานข้อมูล
ระดับผู้ปฏิบัติงาน: ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบการชำระเงิน รายงานการขายประจำวัน ประจำเดือน หรือปี และการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่คลังสินค้า เป็นต้น ระดับผู้บริหาร: สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทด้านต่างๆ ได้ - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ทำการวิเคราะห์ว่า กลุ่มสินค้าใดบ้างที่ลูกค้ามักจะซื้อไปด้วยกันเสมอ เพื่อแนะนำลูกค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้า ก แล้วควรซื้อสินค้า ข หรือ ค ด้วยเป็นต้น  ซึ่งสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการขายสินค้าเป็นชุด(Package) การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

8 ระบบสารสนเทศคืออะไร ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems—DBMS) ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ในระดับล่าง เช่น การเพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูล เป็นต้น สำหรับการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล เป็นทำหน้าที่ของ โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี หรือ พิมพ์ใบส่งของ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

9 ระบบสารสนเทศคืออะไร สารสนเทศ(Information) คือ ข้อมูลเชิงสรุปที่ได้หลังจากกระบวนประมวลผล เช่น การคำนวณ การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ หรือสรุปผล เพื่อสร้างเป็นรายงานสรุป หรือจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหารขององค์กร ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การทำงานอย่างประสานงานกันและอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงบุคลากรระดับต่างๆ เช่น ผู้ใช้งาน ผู้พัฒนา และผู้ควบคุมดูแลระบบ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

10 ตัวอย่างการใช้สารสนเทศในทางธุรกิจ
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

11 การประมวลผลในระบบสารสนเทศ
ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

12 File Systems and Database Systems
Client Applications (CA) (e.g., Java, Scripts, JSP) Database Management Systems (DBMS) File File File Database (DB) การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

13 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
แฟ้มข้อมูลมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย เขตข้อมูล หรือฟิลด์(Fields) ต่างๆ เขตข้อมูลของแฟ้มหนึ่งๆ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันของแฟ้มนั้นๆ และข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลที่เรียกว่า ระเบียน ระบบสารสนเทศหนึ่งๆ อาจต้องการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแฟ้มเพื่อการประมวลผล ตัวอย่าง ระบบทะเบียนในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

14 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบห้องสมุด ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

15 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ระบบทะเบียนนักศึกษา โปรแกรมการลงทะเบียน โปรแกรมประมวลผลการเรียน โปรแกรมประมวล ผลการเรียนแต่ละเทอม โปรแกรมการ ลงทะเบียน แฟ้มนักศึกษา แฟ้มรายวิชา แฟ้มการลงทะเบียน แฟ้มผลการเรียนประจำเทอม ระบบห้องสมุด แฟ้มยืม-คืน แฟ้มหนังสือ โปรแกรม จัดการสมาชิก โปรแกรมจัดการหนังสือ ยืม-คืนหนังสือ ระบบทะเบียน นักศึกษา (ข) (ก) การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

16 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ระบบห้องสมุด โปรแกรมจัดการข้อมูลสมาชิก โปรแกรมยืม-คืนหนังสือ โปรแกรมจัดการหนังสือ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

17 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล การประมวลผลข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว ค่าลงทุนในเบื้องต้นจะต่ำ เนื่องจากอาจไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถมากก็สามารถทำการ ประมวลผลข้อมูลได้ โปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรมสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของตนเองได้ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

18 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล
ข้อเสียของการประมวลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล การขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมและข้อมูล ความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ความขัดแย้งกันของข้อมูล ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ความซับซ้อนของการประมวลผลจากหลายแฟ้มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

19 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

20 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล
ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

21 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล
ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถนำไปประมวลผล คำอธิบายข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

22 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล
ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งกันของข้อมูล ข้อมูลมีการเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในฐานข้อมูลจะทำได้ง่าย การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้งานหลายคน การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

23 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล
ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

24 การใช้งานฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เว็บเพ็จแบบยืดหยุ่น (Dynamic Web Page) เว็บเพ็จแบบคงที่(Static Web Page) ในปัจจุบัน การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(E - Commerce) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ องค์กรธุรกิจกับลูกค้า(Business-to-Customer (B2C)) การทำธุรกิจแบบ องค์กรธุรกิจด้วยกัน(Business-to-Business (B2B)) ล้วนแล้วแต่มีระบบฐานข้อมูลอยู่เบื้องหลัง(Back Office) และมีระบบการสร้างเนื้อหาของเว็บเพ็จแบบยืดหยุ่น การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

25 บทสรุป ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรต่างๆในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และนำมาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาสรุปและสร้างเป็นรายงานที่มีรูป แบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหารขององค์กร ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google