งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ”
จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย

2 “ เศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันทุจริต” โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

3 “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”
พระปฐมบรมราชโองการที่ว่า... “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

4 ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลัก ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
๑.ทาน :การให้วัตถุทานและธรรมทาน ๒.ศีล :ความประพฤติดีงาม ๓.ปริจจาคะ :สละของเล็กเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่า ๔.อาชชวะ :ความซื่อตรง ๕.มัททวะ :ความอ่อนโยนทั้งกายและใจ ๖.ตปะ :ความบำเพ็ญเพื่อให้กิเลสเบาบาง ๗.อักโกธะ :ความไม่โกรธ ๘.อวิหิงสา :ความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ๙.ขันติ :ความอดทน ขันติธรรม ๑๐.อวิโรธนะ :ความไม่ประพฤติผิดธรรม

5 พระราชทาน วันที่ ๔ ธันวาคม ๑๕๔๑
พระบรมราโชวาท พระราชทาน วันที่ ๔ ธันวาคม ๑๕๔๑ “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

6 หน่วยงานภาครัฐ ความสุขของผู้ป่วย /ประชาชน/ ชุมชน /สังคม
ความสุขในองค์กรและคนในองค์กร ความสุขของผู้ป่วย /ประชาชน/ ชุมชน /สังคม

7 คนในองค์กร มีมาตรฐานความประพฤติ (ศีล) เพื่อลดความอยาก พอดีในคำพูด พอดีในการปฏิบัติ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ – สมาธิ เจริญสติ(อินทรีย์สังวร) มีหิริโอตะปะ(ละอายเกรงกลัวต่อบาป) รักษาตัวเราให้มีเศรษฐกิจที่สามารถให้ตนเองอยู่ได้ ครอบครัวอยู่ได้ (ควบคุมรายจ่าย,ลดหนี้ –ใช้ปัญญา) พิจารณาคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียม (ใช้ในสิ่งที่จำเป็น) ใช้จ่ายให้พอดีกับรายได้

8 องค์กรพอเพียง บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม – ระเบียบ กฎหมาย หลักคุณธรรม – พรหมวิหาร๔ ฆาราวาสธรรม หลักความโปร่งใส - ตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบร่วมกัน หลักการมีส่วนร่วม – สามัคคีธรรม สาธารณีธรรม หลักความคุ้มค่า – ประสิทธิภาพ คุ้มค่าสูงสุด พอเพียง

9 องค์กรพอเพียง ผู้บังคับบัญชา ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
(เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ) ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักฆาราวาสธรรม๔ ( สัจจะ ทะมะ ขันติ จาคะ )

10 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง
คุณ สายเมือง วิชัยศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานกปร (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

12 เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทฤษฎี แต่เป็นหลักการทรงงานของในหลวง
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของในหลวง

13 ...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด... พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

14 ...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอสมควร ขอย้ำพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้ไปจากเราได้... พระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่พระพุทธศักราช 2517

15 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน”

16

17

18

19 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
ก) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

20

21 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
ข) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ

22

23 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
ค) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

24

25 องค์ประกอบ 2 เงื่อน หมายถึง เงื่อนไขอันเป็นพื้นฐานในการคิดตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงประกอบด้วย 2 เงื่อนไขได้แก่ ก) คุณธรรม ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

26

27 องค์ประกอบ 2 เงื่อน หมายถึง เงื่อนไขอันเป็นพื้นฐานในการคิดตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงประกอบด้วย 2 เงื่อนไขได้แก่ ข) ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

28 องค์ประกอบ 4 ผลลัพธ์ หมายถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบด้วย 4 ประการได้แก่ ความสมดุล ความมั่นคง ความสุขและความยั่งยืน

29 องค์ประกอบ 5 ระดับ หมายถึง
แวดวงที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 5 ระดับได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับเศรษฐกิจ ระดับสังคม และระดับสิ่งแวดล้อม

30 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ
(๑) เป็นปรัชญาแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน      จนถึงระดับรัฐ (๒) เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง (๓) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

31 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ
(๔) ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน (๕) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และดำเนินการ ทุกขั้นตอน

32 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ
(๖) จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ

33 การดำเนินงาน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหน่วยงานภาครัฐ

34 พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละอันได้แก่ การสละสำคัญสองประการ คือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่งจึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป” พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

35 กระบวนทัศนการพัฒนา 1.คนเป็นตัวตั้ง-คนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับผลของการพัฒนา 2.ปัจจัยการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับต้องดำเนินไปในทางสายกลาง 3.การบริหารงานเป็นลักษณะ องค์รวมแบบบูรณาการ(มีจุดมุ่งหมายร่วมในการดำเนินการ Common Global ) 4.ใช้พลังทางสังคมมามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนปรัชญา

36 เป้าหมายสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียง
คือความสุขหรือประโยชน์สุข หมายถึง การมองที่ผลลัพธ์ของการพัฒนา จะต้องไม่เกิดความขัดแย้ง

37 สวัสดี พอเพียง เพื่อเพียงพอ ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt “การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google