งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-Assessment Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-Assessment Report"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-Assessment Report
ดร.คมศร วงษ์รักษา ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

2 แนวคิดการเขียนรายงาน
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี รายงานวิธีดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสถานศึกษา นำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถานศึกษา เกี่ยวกับ ความตระหนัก (Awareness) การปฏิบัติ (Attempt) ความสำเร็จ (Achievement) และผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

3 วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด และข้อกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ในรอบ 1 ปี เพื่อระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

4 วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน (ต่อ)
เพื่อรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

5 รูปแบบการจัดทำรายงาน
4/4/2017 ไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาออกแบบให้สอดคล้องกับรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนด การนำเสนอสาระควร กระชับ เข้าใจง่าย นำเสนอข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา หลักฐานอ้างอิง ควรเป็นหลักฐานที่จำเป็น หลักฐานอื่นให้รวบรวมไว้ที่สถานศึกษา ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

6 องค์ประกอบของสาระในรายงาน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นำและการจัดการ ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

7 องค์ประกอบของสาระในรายงาน (ต่อ)
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา นวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต ภาคผนวก ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกรอบแรก ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

8 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้ง สังกัด ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน สรุปข้อมูลผู้เรียน ครูและบุคลากร ทรัพยากรและงบประมาณ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เกียรติยศ ชื่อเสียง สถานประกอบการ ที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

9 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา (ต่อ)
แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

10 ตอนที่ 2 วิธีดำเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นำและการจัดการ ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

11 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้อกำหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ ข้อกำหนด 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

12 Self-Assessment Report
ระบุข้อมูลความตระหนัก ระบุข้อมูลความพยายาม (การปฏิบัติ) ระบุข้อมูลความสำเร็จ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน การบรรลุผลตามเป้าหมายในแผน ตารางสรุปผลการประเมิน ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

13 ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตารางสรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน การบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนารายมาตรฐาน ระบุค่าเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละมาตรฐานและค่าเฉลี่ยรวม จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report

14 Self-Assessment Report
ภาคผนวก ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ของทุกแผนกวิชา ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกรอบแรก ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา ดร.คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report


ดาวน์โหลด ppt Self-Assessment Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google