งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านและวิเคราะห์ SAR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านและวิเคราะห์ SAR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านและวิเคราะห์ SAR
อ่านให้เห็นภาพรวม โดยตรวจสอบกับ common data set จับประเด็นในภาพรวม อาทิ เป้าประสงค์ แนวทางสู่เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงาน ทำความเข้าใจการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ว่าครบถ้วนที่จะยืนยันการดำเนินงานที่ระบุ

2 การเก็บและตรวจสอบข้อมูล
แหล่งข้อมูล (ปริมาณและคุณภาพ) ขนาดและวิธีสุ่มตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตรงกับนิยามตัวบ่งชี้ (ความหมาย วิธีนับ ฯลฯ) ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาประเมิน การประมวลผลข้อมูลได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์

3 การสัมภาษณ์และสังเกต
ลักษณะและรูปแบบคำถาม: ปลายเปิด ปลายปิด ยืนยันเพื่อตอบตัวบ่งชี้ วิธีการถาม: เป็นทีม ถูกคน ถูกเวลา ถูกต้อง ภาษากายขณะสัมภาษณ์และสังเกต: ให้เกียรติ กระตือลือล้น จดบันทึก ตรงต่อเวลา: โดยเฉพาะเวลาเริ่มต้น การมีส่วนร่วมของทีมประเมิน: ฐานะประธาน ฐานะกรรมการ

4 การประเมิน ประเมินตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ ตรวจสอบข้อมูลในกรณีผลประเมินน่าสงสัย หรือขัดแย้งกับสภาพที่น่าจะเป็น วิเคราะห์ว่าคุณภาพของหน่วยงานอยู่ระดับไหน ปัญหาหลักคืออะไร และต้องเร่งพัฒนาในประเด็นใด เพื่อให้สถาบันบรรลุเป้าประสงค์

5 การให้ข้อมูลป้อนกลับ
สะท้อนสภาพจริงของหน่วยงาน ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ตรงกับปัญหาของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเป้าประสงค์ของสถาบัน

6 การเขียนรายงาน เขียนสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ
เขียนให้กระชับ ภาษาเข้าใจง่าย และตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม (ถ้ามี) ควรระบุเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานทั้งเชิงบวกและลบ มีภาคผนวกที่ระบุข้อมูลจำเป็น โดยเฉพาะบันทึกภาคสนาม รายงานผลการประเมิน เสร็จตามกำหนดเวลา


ดาวน์โหลด ppt การอ่านและวิเคราะห์ SAR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google