งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1

2 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2550 สถานะ ข้อบังคับกระทรวง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

3 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2550 เหตุผล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 8.30 น. – น. ปฏิบัติหน้าที่ปกติวันหยุด-นักขัตฤกษ์

4 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2550 ขอบเขต เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ในเวลา นอกเวลา ในหน่วย นอกหน่วย ต่างหน่วย นอกเวลาราชการ / วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดพิเศษ ในสำนักงาน นอกสำนักงาน เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ

5 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2550 ผู้มีอำนาจอนุมัติ หัวหน้าหน่วยบริการ ทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (หลักเกณฑ์ ข้อ 1 (1.1) หัวหน้างาน / หัวหน้าสถานีอนามัยรับรอง ผลการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ข้อ4) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับมอบหมาย ปลัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งที่ ตามคำสั่งที่ 1496/2550 ข้อ 4.5 หลายคน 1 คนรับรอง 1 คน รับรองตนเอง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจภายใน 5 วัน

6 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2550 อัตราค่าตอบแทน เป็นเวร/ผลัด 8 ชม. แยกตามวิชาชีพ เป็นรายชั่วโมง ปริญญาตรี บาท เจ้าพนักงาน บาท วันหยุด ไม่เกิน 7 ชม.ๆละ 60 บาท วันธรรมดานอกเวลาไม่เกิน 4 ชม. 50 บาท / ชม. อัตราเท่ากันทุกตำแหน่ง

7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ 1. อยู่เวรรักษาความปลอดภัย 2. ปฏิบัติงานไม่เต็มชั่วโมง 3. เบิกได้ทางเดียว 7


ดาวน์โหลด ppt ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google