งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อกับฐานข้อมูล(MySQL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อกับฐานข้อมูล(MySQL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อกับฐานข้อมูล(MySQL)

2 ขั้นตอนการติดตั้งกับฐานข้อมูล
 ขั้นตอนการติดตั้งกับฐานข้อมูล jdbc มี 5 วิธีดังนี้ 1.กําหนดชนิดของไดรเวอร์ การกําหนดชนิดของไดรเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้นโดยใช้โค้ดดังต่อไปนี้ class.forname (<driver type>) Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");

3 2. สร้างการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หลังจากําหนดไดเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลแล้วขั้นตอนตอนต่อไปเราจะเชื่อม ต่อไปยังฐานข้อมูลโดยใช้ออบเจ็กต์ที่ชื่อว่า connection มีรูปแบบดังนี้ connection conn = drivermanager.getconnection ( db_url, "login ","pwd " ) Connection mycon = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost/mydatabase");

4 statement stmt = con.createstatement ( ) ;
3.สร้างสเตทเมนต์ เมื่อไดรเวอร์โหลดและเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องส่งคําสั่ง sql เข้า ไปยังฐานข้อมูลภายในวิธีการคือส่งผ่านออบเจ็กต์ statement ออบเจ็กต์นี้สร้างจากเมธอด createstatement ( ) ของออบเจ็กต์ connection มีรูปแบบคือ statement stmt = con.createstatement ( ) ; Statement stmt = mycon.createStatement();

5 4. ประมวลผล sql และจัดการเก็บข้อมูล
เมื่อเราสร้างออบเจ็กต์ statement แล้วเราจะจะส่งคําสั่ง sql เข้าไปวิธีการส่งต้องเรียกเม ธอดของออบเจ็กต์ statement สองเมธอดคือ executequery ( ) และ execteupdate ( ) ทั้งสองเมธอดมีวิธีใช้ต่างกันขึ้นอยู่กับคําสั่ง sql ที่เราส่งเข้าไปรูปแบบการประกาศคือ stmt .executequery ( sql ); หรือ stmt.executeupdate ( sql ); String sql = "INSERT INTO mytable VALUES('"+id+"','"+name+"','"+salary+"','"+ot+"' ,'"+debt+"')"; int myresult = stmt.executeUpdate(sql);

6 ได้จบการทํางานโดยวิธีการคือ
5.ปิดการเชื่อมต่อ หลังจากที่เรานําผลลัพธ์ที่ได้จากคําสั่ง sql มาจัดการแล้วก็ถือว่าจบการติดต่อกับฐานข้อมูล เราต้องปิดการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าออบเจ็กต์ connection และออบเจ็กต์ statement ได้จบการทํางานโดยวิธีการคือ con.close ( ) stmt.close ( ) stmt.close(); mycon.close();

7 ตัวอย่างประยุกต์ใช้กับ database ศึกษา slide เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูลและการใช้ JDBC ประกอบพร้อมฟังอธิบายประกอบ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล import java.sql.*; public class AlumniCreate { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate("CREATE TABLE alumni" + " (id varchar(8), name varchar(40), addr varchar(100), grad_year int)"); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }

8 import java.sql.*; public class AlumniCreate { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate("CREATE TABLE alumni" + " (id varchar(8), name varchar(40), addr varchar(100), grad_year int)"); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }

9 import java.sql.*; import javax.swing.JOptionPane; public class AlumniInsert { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; String name, id, addr, year; boolean stop=true; while(stop){ id = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: id "); if ( id.equals("STOP") ) { stop = false; break; } int checkend = Integer.parseInt(id); if ( checkend ==0) {stop = false; break; } name = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: Name "); addr = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: Address "); year = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: year "); //มีต่อหน้าต่อไป

10 try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); String cmd = "INSERT INTO Alumni (id, name, addr, grad_year) " + " VALUES ('"+ id + "','" + name + "','" + addr + "', " + year+ " ) "; Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(cmd); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { } } //end while System.exit(0);

11 import java.sql.*; import javax.swing.JOptionPane; public class Alumniedit { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; String name2edit , id2del, addr, year; boolean stop=true; while(stop){ id2del = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: id to edit: "); int checkend = Integer.parseInt(id2del); if ( checkend ==0) {stop = false; break; } name2edit = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: Name to edit: "); try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); String cmd = "UPDATE alumni SET name ='"+name2edit+"' WHERE id="+id2del; Statement stmt = conn.createStatement(); int result = stmt.executeUpdate(cmd); stmt.executeUpdate(cmd); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { } } //end while System.exit(0);

12 import java.sql.*; import javax.swing.JOptionPane; public class Alumnidelete { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; String name, id2del, addr, year; boolean stop=true; while(stop){ id2del = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter: id to delete "); int checkend = Integer.parseInt(id2del); if ( checkend ==0) {stop = false; break; } try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); String cmd = "DELETE FROM alumni WHERE id = " +id2del; Statement stmt = conn.createStatement(); int result = stmt.executeUpdate(cmd); stmt.executeUpdate(cmd); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { } } //end while System.exit(0);

13 import java.sql.*; import javax.swing.JOptionPane; public class Alumnioutfile { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); String message2 = JOptionPane.showInputDialog(null,"INPUT FILE"); String message = JOptionPane.showInputDialog(null,"OUTPUT 'FILENAME.txt "); // String message = " \"alumni.txt\" "; String cmd = "select * into outfile "+message+" from "+message2+" " ; Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.execute(cmd); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) { } System.exit(0);

14 import java.sql.*; public class AlumniRetrieval { public static void main(String[] args) { String DBUrl = "jdbc:mysql:///test"; //String DBUrl = "jdbc:mysql:///test?user=root&password=123456"; try { Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(DBUrl); Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM alumni"); while (rs.next()) { System.out.print("ID: " + rs.getString(1)); System.out.print(" Name: " + rs.getString(2)); System.out.println(" Graduation: " + rs.getInt(4)); System.out.println(""); } } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (SQLException e) {

15 The End


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อกับฐานข้อมูล(MySQL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google