งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)
บทที่ 2 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

2 WEEK4: LAB w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 19, 22

3 การเรียกใช้งานเมธอดที่กำหนดขึ้นในคลาส
สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ ใช้งานจากคลาสที่ต่างกัน สร้างออบเจ็กต์จากคลาสที่มีเมธอดที่เราต้องการเรียกใช้งาน และเรียกใช้เมธอดผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น เมธอดดังกล่าวต้องไม่มี access modifier เป็นแบบ private ใช้งานภายในคลาสเดียวกัน เรียกผ่านชื่อเมธอดได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ เมธอดดังกล่าวต้องไม่เป็นเมธอดแบบ static

4 ขั้นตอนการใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน
การประกาศคลาส การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด การประกาศออบเจ็กต์ การเข้าถึงสมาชิกของคลาส เรียกใช้แอตทริบิวต์หรือเมธอด ผ่านออบเจ็กต์ที่สร้าง product p = new product(); double totalPrice = p.calProduct(productPrice);

5 โปรแกรมข้อ 17 (1) คลาส discount ประกอบด้วยเมธอดตรวจสอบส่วนลด boolean checkDiscount(double price) ที่ราคาสินค้า มากกว่า 5,000 บาท จะมีส่วนลด 5% ของราคาสินค้า และ เมธอดคำนวณส่วนลด double calDiscount(double price) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส discount และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผลราคาสินค้า ส่วนลด ราคาสินค้าสุทธิ (ราคาสินค้า – ส่วนลด) ในกรณีที่มีส่วนลดจึงจะเรียกใช้เมธอดคำนวณส่วนลด

6 โปรแกรมข้อ 17 (2) // Java Class >>> discount.java public class discount { public boolean checkDiscount(double price) { } public double calDiscount(double price) { // Java Main Class >>> ex17.java import java.util.Scanner; public class ex17 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); double productPrice = scan.nextDouble(); discount d = new discount(); …………………………………. }

7 โปรแกรมข้อ 22 (1) : Array คลาส student ประกอบด้วยเมธอดคำนวณคะแนนต่ำสุด double calMinScore(double[] scores) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส student และเขียนโปรแกรมรับข้อมูลคะแนนนักเรียนจำนวนหนึ่ง (คะแนนต้องไม่เป็นค่าลบ ไม่มากกว่า 30 คะแนน) เรียกใช้เมธอด แสดงผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน และคะแนนต่ำสุด

8 โปรแกรมข้อ 22 (2) // Java Class >>> student.java public class student { public double calMinScore(double[] scores) { } // Java Main Class >>> ex15.java import java.util.Scanner; public class ex15 { public static void main(String[] args) { int[] scores; int i=0; scores = new int[100]; Scanner scan = new Scanner(System.in); do { System.out.print("Enter score >>> "); …………………………………. } while(…….); student s = new student (); double min = s. calMinScore(scores); }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google