งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)
บทที่ 2 คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)

2 WEEK5: LECT class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 26,27 static method ข้อ 28

3 ขั้นตอนการใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน
การประกาศคลาส การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด การเข้าถึงสมาชิกของคลาส เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์

4 โปรแกรมข้อ 26 (1) คลาส login ประกอบด้วย
จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส login และเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เมธอดในคลาส login โปรแกรมข้อ 26 (1) คลาส login ประกอบด้วย 1) เมธอดรับข้อมูล void inputData() รับข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน และเรียกใช้ เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน 2) เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน void checkUPass(String user, String pw) ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านใน userlist และเรียกใช้เมธอดแสดงผล userlist เป็นอาร์เรย์ของข้อความ ประกอบด้วยข้อมูลรหัสผู้ใช้ 6 ตัวอักษร และรหัสผ่านไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร String[] userlist = {“ ”, “ ” , “ ”} 3) เมธอดแสดงผล void showResult(boolean passFlag) ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านตรงกัน ให้แสดงข้อความว่า Login OK! ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ตรงกัน ให้แสดงข้อความว่า Login Fail!

5 // Java Main Class >>> ex26. java import java. util
// Java Main Class >>> ex26.java import java.util.Scanner; public class ex26 { public static void main(String[] args) { …………………………………. } โปรแกรมข้อ 26 (2) // Java Class >>> login.java import java.util.Scanner; public class login { public void inputData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); checkUPass(u,p); } public void checkUPass(String user, String pw) { public void showResult(boolean passFlag) {

6 โปรแกรมข้อ 27 (1) คลาส passExam ประกอบด้วย
1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียน เรียกใช้เมธอดค้นหาข้อมูล และแสดงผลค้นหาทางจอภาพ 2) เมธอดค้นหาข้อมูล boolean searchPassExam (String sid) ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากเลขที่สอบใน passList passList เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียนที่สอบผ่าน String[] passList = {“408721”, “218141”, “775216”, “118721”, “016529”} จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส passExam และเขียนโปรแกรมเรียกใช้เมธอดในคลาส passExam กำหนดให้แสดงผล ตามรูปแบบดังนี้ ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อความว่า “Congratulation!!!” ถ้าไม่พบข้อมูลให้แสดงข้อความว่า “Sorry!!! You cannot pass this exam”

7 // Java Main Class >>> ex27. java import java. util
// Java Main Class >>> ex27.java import java.util.Scanner; public class ex27 { public static void main(String[] args) { …………………………………. } โปรแกรมข้อ 27 (2) // Java Class >>> passExam.java import java.util.Scanner; public class passExam { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter student ID >>> "); String id = scan.nextLine(); boolean check = searchPassExam(sid) ; …………………………………… } public boolean searchPassExam (String sid) {

8 ประเภทของเมธอด (1) Instance Method
เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัวดำเนินการ new

9 ประเภทของเมธอด (2) Static Method

10 ประเภทของเมธอด (3) โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method

11 โปรแกรมข้อ 28 (1) คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวนเต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผล

12 โปรแกรมข้อ 28 (2) // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex28.java import java.util.Scanner; public class ex28 { public static void main(String[] args) { int n; //รับข้อมูลเก็บไว้ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); …………………………………. }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google