งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนเรื่อง GUI - กลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนเรื่อง GUI - กลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนเรื่อง GUI - กลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ
Graphic User Interface (GUI) คือ ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยรูปภาพ ที่มีสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม อยู่ในชุดแพคเกจ java.awt และ javax.swing โดยสามารถเรียกใช้งาน - กลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ - กลุ่มคำสั่ง Swing Set ลำดับของคอมโพเนนท์ (ใช้กลุ่มคำสั่ง Swing Set) JFrame JFrame f = new JFrame("Test"); - Panel JPanel p = new JPanel(); - JButton, JLabel, JTextField, … JButton b1 = new JButton("Close"); JLabel l1 = new JLabel("Label Test",SwingConstants.CENTER); JTextField t1 = new JTextField(20); 1

2 FrameTest.java import javax.swing.*; public class FrameTest { public static void main(String args[]) { JFrame f = new JFrame("Frame Test"); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setSize(200, 150); f.setVisible(true); } 2

3 PanelTest.java import java.awt.*; import javax.swing.*; public class PanelTest { public static void main(String args[]) { JFrame f = new JFrame("Panel Test"); JPanel p = new JPanel(); p.setBackground(Color.CYAN); f.add(p); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setSize(200, 150); f.setVisible(true); } 3

4 ButtonTest.java import javax.swing.*; public class ButtonTest { public static void main(String args[]) { JFrame f = new JFrame("Button Test"); JPanel p = new JPanel(); Icon ani = new ImageIcon("Course.gif"); JButton b1 = new JButton("Detail",ani); JButton b2 = new JButton("Close"); p.add(b1); p.add(b2); f.add(p); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setSize(200, 150); f.setVisible(true); } 4

5 LabelTest.java import java.awt.*; import javax.swing.*; public class LabelTest { public static void main(String args[]) { JFrame f = new JFrame("Label Test"); JPanel p = new JPanel(); Icon ani = new ImageIcon("Course.gif"); JLabel l1 = new JLabel("Label Test",SwingConstants.CENTER); JLabel l2 = new JLabel(ani,SwingConstants.CENTER); JLabel l3 = new JLabel("I am JAVA",SwingConstants.CENTER); JLabel l4 = new JLabel("I am JAVA",ani,SwingConstants.LEFT); p.add(l1); p.add(l2); p.add(l3); p.add(l4); f.add(p); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setSize(200, 200); f.setVisible(true); } 5

6 TextTest.java import javax.swing.*; public class TextTest {
public static void main(String args[]) { JFrame f = new JFrame("Text and PassWord Test"); JPanel p = new JPanel(); JTextField t1 = new JTextField("Text and PassWord Test",22); JTextField t2 = new JTextField("admin",15); JPasswordField pw = new JPasswordField("123",15); p.add(t1); p.add(t2); p.add(pw); f.add(p); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setSize(320, 150); f.setVisible(true); } 6

7 Event Handling (1) ใช้ ออบเจ็กต์ที่เป็น Event Listener ตรวจจับเหตุการณ์ก่อนว่าผู้ใช้มีการกระทำกับคอมโพเนนต์ที่เหตุการณ์ใดบ้าง นำ Event Listener ไป ผูกติดกับคอมโพเนนต์ เช่น ต้องการตรวจจับเหตุการณ์ที่ปุ่ม CloseButton - สร้างออบเจ็กต์จากคลาส Button Listener - นำไปผูกติดกับปุ่ม CloseButton โดยมีรูปแบบดังนี้ CloseButton.addActionListener(new ButtonListener()); เมื่อตรวจพบว่ามีเหตุการณ์การโต้ตอบเกิดขึ้น จะส่งให้เมธอดทำงาน เลือกการทำงานให้ถูกต้องตามประเภทของเหตุการณ์ อินเตอร์เฟส และเมธอดที่ใช้ 7

8 Event Handling (2) private class ButtonListener implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() == CloseButton) { } if(e.getSource() == OKButton) { 8

9 9 import java.awt.event.*; import javax.swing.*;
public class CloseButtonTest extends JFrame { private JPanel p; Icon ani ; JButton b; public CloseButtonTest(String title) { setTitle(title); p = new JPanel(); ani = new ImageIcon("Course.gif"); b = new JButton("Close",ani); b.addActionListener(new ButtonListener()); p.add(b); add(p); } private class ButtonListener implements ActionListener { @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() == b) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "See You Again !!!"); System.exit(0); public static void main(String args[ ]) { CloseButtonTest b = new CloseButtonTest("Button Test"); b.setSize(170, 90); b.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); b.setVisible(true); 9


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนเรื่อง GUI - กลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google