งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The InetAddress Class.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The InetAddress Class."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The InetAddress Class

2 The InetAddress Class ใช้แสดงและจัดการค้นหา IP Address ,Host Name ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ในระบบ Network ใช้ได้กับ IPv4 และ IPv6 ค้นหาผ่าน Local DNS Server การเรียกใช้ import java.net.InetAddress

3 Creating New InetAddress Objects
No Constructor มี 3 static Methods public static InetAddress getByName(String hostName) throws UnknownHostException public static InetAddress[] getAllByName(String hostName) throws UnknownHostException public static InetAddress getLocalHost( ) throws UnknownHostException

4 InetAddress.getByName( )
java.net.InetAddress address = java.net.InetAddress.getByName(" InetAddress address = InetAddress.getByName("

5 ตัวอย่างInetAddress.getByName( )
แสดง IP Address จากชื่อ Domain Name import java.net.*; import javax.swing.*; public class showIPwww { public static void main (String[] args) { String doMainName=""; try { doMainName=JOptionPane.showInputDialog("Domain name :"); InetAddress address = InetAddress.getByName(doMainName); JOptionPane.showMessageDialog(null,"IP:"+address.getHostAddress()); } catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Could not find "+doMainName);

6 ตัวอย่างInetAddress.getByName( )
แสดง ชื่อ Domain Name จาก IP Address import java.net.*; import javax.swing.*; public class showDoMainName { public static void main (String[] args) { String ip=""; try { ip=JOptionPane.showInputDialog("Input IP Address :"); InetAddress address = InetAddress.getByName(ip); System.out.println(address.getHostName()); } catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Could not find "+ip);

7 InetAddress[ ] getAllByName(String hostName)
คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนNetwork อาจจะมีหลาย IP Address ทำเก็บ IP Address ใน Array InetAddress[] addresses = InetAddress.getAllByName("

8 InetAddress[ ] getAllByName(String hostName)
ทำการแสดง IP Address ของ Microsoft.com import java.net.*; public class AllAddressesOfMicrosoft { public static void main (String[] args) { try { InetAddress[] addresses = InetAddress.getAllByName(" for (int i = 0; i < addresses.length; i++) { System.out.println(addresses[i]); } catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Could not find

9 InetAddress[ ] getAllByName(String hostName)
ผลลัพธ์

10 public byte[] getAddress( )
การหาค่า IP Address โดยมาเก็บใน Byte Array โดยที่ ต้อง แปลงค่า ก่อนนำมาแสดงผลโดยที่ ถ้าค่าที่ได้ติดลบให้บวกด้วย 256 InetAddress address = InetAddress.getByName(" byte[] ips=address.getAddress();

11 public byte[] getAddress( )
import java.net.*; public class showHostNameByByteArray{ public static void main (String[] args) { try { InetAddress address = InetAddress.getByName(" byte[] ips=address.getAddress(); for(int i=0;i<ips.length;i++){ int unsignedByte = ips[i] < 0 ? ips[i] : ips[i]; System.out.print(unsignedByte+"."); } catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Could not find "); ผลลัพธ์

12 InetAddress getLocalHost( )
Return InetAddress ของเครื่องที่ใช้อยู่ InetAddress me = InetAddress.getLocalHost( ); import java.net.*; public class showipLocal { public static void main (String[] args) { try { InetAddress address = InetAddress.getLocalHost( ); System.out.println(address); } catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Could not find this computer's address.");

13 Testing Reachability ทำการตรวจสอบ การเชื่อมต่อกับ Host ปลายทางว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือไม่ ใช้ได้กับ java 1.5 ขึ้นไป ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะ thows IOException อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากติด Firewall public boolean isReachable(int timeout) public boolean isReachable(NetworkInterface interface, int ttl, int timeout) โดยที่ NetworkInterface คือ Network card ของเครื่อง ttl(time-to-live) คือจำนวนสูงสุดของ Network Hops ที่ใช้

14 Testing Reachability import java.net.*; import java.util.*;
import javax.swing.*; public class testIsReach { public static void main (String[] args) { try { InetAddress address = InetAddress.getByName(“ ”); long start=new Date().getTime(); if(address.isReachable(3000)){ long end=new Date().getTime()-start; System.out.println(address +" "+end); }else System.out.println("Error "); } catch (Exception ex) { System.out.println("Could not find "+doMainName); //ผลลัพธ์ /

15 Address Types public boolean isAnyLocalAddress( ) public boolean isLoopbackAddress( ) public boolean isLinkLocalAddress( ) public boolean isSiteLocalAddress( ) public boolean isMulticastAddress( ) public boolean isMCGlobal( ) public boolean isMCNodeLocal( ) public boolean isMCLinkLocal( ) public boolean isMCSiteLocal( ) public boolean isMCOrgLocal( )

16 ตัวอย่างการตรวจสอบAddress Types
import java.net.*; import javax.swing.*; public class IPCharacteristics { public static void main(String[] args) { String ip=""; try { ip=JOptionPane.showInputDialog("Input IP Address :"); InetAddress address = InetAddress.getByName(ip); if (address.isAnyLocalAddress( )) { System.out.println(address + " is a wildcard address."); } if (address.isLoopbackAddress( )) { System.out.println(address + " is loopback address.");

17 ตัวอย่างการตรวจสอบAddress Types
if (address.isLinkLocalAddress( )) { System.out.println(address + " is a link-local address."); } else if (address.isSiteLocalAddress( )) { System.out.println(address + " is a site-local address."); else { System.out.println(address + " is a global address."); if (address.isMulticastAddress( )) { if (address.isMCGlobal( )) { System.out.println(address + " is a global multicast address."); else if (address.isMCOrgLocal( )) { System.out.println(address + " is an organization wide multicast address.");

18 ตัวอย่างการตรวจสอบAddress Types
else if (address.isMCSiteLocal( )) { System.out.println(address + " is a site wide multicast address."); } else if (address.isMCLinkLocal( )) { System.out.println(address + " is a subnet wide multicast address."); else if (address.isMCNodeLocal( )) { System.out.println(address + " is an interface-local multicast address."); else { System.out.println(address + " is an unknown multicast address type."); System.out.println(address + " is a unicast address."); catch (UnknownHostException ex) { System.err.println("Could not resolve " + args[0]);

19 public boolean equals(Object o)
ตรวจสอบ ชื่อ Host Name ว่าอ้างถึง IP เดียวกันหรือไม่ import java.net.*; public class CheckSameIP { public static void main (String args[]) { try { InetAddress ibiblio = InetAddress.getByName(" InetAddress helios = InetAddress.getByName("helios.metalab.unc.edu"); if (ibiblio.equals(helios)) { System.out.println (" is the same as helios.metalab.unc.edu"); } else { (" is not the same as helios.metalab.unc.edu"); catch (UnknownHostException ex) { System.out.println("Host lookup failed.");

20 The NetworkInterface Class
ทำหน้าที่ ตรวจสอบ Network Card ภายในเครื่อง แสดง Network Card ภายในเครื่อง ถ้า error จะ thows SocketException ค้นหา primary Ethernet interface try { NetworkInterface ni = NetworkInterface.getByName("eth0"); if (ni == null) { System.err.println("No such interface: eth0" ); } catch (SocketException ex) { System.err.println("Could not list sockets." );

21 The NetworkInterface Class
import java.net.*; import java.util.*; public class findNetworkInterface { public static void main(String[] args) throws Exception { Enumeration interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces( ); while (interfaces.hasMoreElements( )) { NetworkInterface ni = (NetworkInterface) interfaces.nextElement( ); System.out.println(ni); }

22 The NetworkInterface Class
ผลลัพธ์(ขึ้นอยู่กับเครื่อง) name:lo (MS TCP Loopback interface) index: 1 addresses:/ ; name:eth0 (NVIDIA nForce Networking Controller - Packet Scheduler Miniport) index: 2 addresses: name:eth1 (Broadcom b/g WLAN - Packet Scheduler Miniport) index: addresses: /

23 public Enumeration getInetAddresses( )
ใน 1 Network interface อาจจะมีหลาย IP ใช้แสดง IP Address ของ Network interface NetworkInterface eth0 = NetworkInterrface.getByName("eth0"); Enumeration addresses = eth0.getInetAddresses( ); while (addresses.hasMoreElements( )) { System.out.println(addresses.nextElement( )); }


ดาวน์โหลด ppt The InetAddress Class.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google