งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง READ รูปแบบ READ file-name RECORD [INTO identifier] [AT END imperative- statement] ตัวอย่าง READ STUDENT-FILE AT END GO TO END-PROCESS. READ CUSTOMER-FILE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง READ รูปแบบ READ file-name RECORD [INTO identifier] [AT END imperative- statement] ตัวอย่าง READ STUDENT-FILE AT END GO TO END-PROCESS. READ CUSTOMER-FILE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง READ รูปแบบ READ file-name RECORD [INTO identifier] [AT END imperative- statement] ตัวอย่าง READ STUDENT-FILE AT END GO TO END-PROCESS. READ CUSTOMER-FILE AT END PERFORM END-JOB.

2 คำสั่ง WRITE รูปแบบ WRITE record-name [FROM identifier-1] BEFORE ADVANCING AFTER identifier-2 LINE integer LINES PAGE ตัวอย่าง WRITE PRINT-LINE FROM HEAD-1 AFTER PAGE.       

3 คำสั่ง OPEN รูปแบบ OPEN INPUT file-name-1 [, file-name-2]... OUTPUT file-name-3 [, file-name-4]... ตัวอย่าง OPEN INPUT STUDENT- FILE OUTPUT PRINT- FILE. 

4 คำสั่ง CLOSE รูปแบบ CLOSE file-name-1 [, file- name-2]... ตัวอย่าง CLOSE STUDENT-FILE PRINT-FILE.

5 คำสั่ง MOVE รูปแบบ 1.MOVE identifier-1 TO identifier-2[, identifier-3]... literal 2.MOVE CORRESPONDING CORR identifier-1 TO identifier-2 ตัวอย่าง MOVE SALARY TO SALARY-OUT. MOVE 0 TO A B C. MOVE “YES” TO EOF.   

6 คำสั่ง MOVE ตัวอย่างการใช้คำสั่ง MOVE กับตัว แปร 05 A-FIELDPIC X(9). 05 B-FIELDPIC X(5). ถ้าใช้คำสั่ง MOVE “SOME DATA” TO A-FIELD. MOVE “SOME DATA” TO B-FIELD. ผลลัพธ์ที่ได้ A-FIELDS O M E D A T A B-FIELDS O M E

7 คำสั่ง MOVE ตัวอย่างการใช้คำสั่ง MOVE กับตัว แปร 05 X-FIELDPIC 9(6)V9(3). 05 Y-FIELDPIC 999V99. ถ้าใช้คำสั่ง MOVE 123.45 TO X-FIELD. MOVE 123.456 TO Y- FIELD. ผลลัพธ์ที่ได้ X-FIELD0 0 0 1 2 3 4 5 0 Y-FIELD1 2 3 4 5 ˆ ˆ

8 คำสั่ง GO TO รูปแบบ 1.GO TO [procedure-name- 1] 2.GO TO procedure-name-1 [, procedure-name-2]…, procedure-name-n DEPENDING ON identifier ตัวอย่าง GO TO MAIN-ROUTINE. GO TO PARA-1, PARA-2, PARA-3 DEPENDING ON SALES- CLASS.

9 คำสั่ง IF รูปแบบ IF condition statement-1 NEXT SENTENCE ELSE statement-2 ELSE NEXT SENTENCE ตัวอย่าง IF STUDENT-GPA > 1.99 NEXT SENTENCE ELSE PERFORM PRO- ROUTINE.   

10 คำสั่ง STOP รูปแบบ STOP RUN literal ตัวอย่าง STOP RUN. STOP “PRESS ENTER WHEN READY”. 

11 คำสั่ง COMPUTE รูปแบบ COMPUTE identifier-1 [ROUNDED] = arithmetic- expression [; ON SIZE ERROR imperative-statement] ตัวอย่าง COMPUTE A = 5.0 * B. COMPUTE X ROUNDED = B + C - D ON SIZE ERROR PERFORM ERROR- ROUTINE.

12 คำสั่ง ADD รูปแบบ ADD field-name, field- name, field-name… literal literal literal GIVING field-name ตัวอย่าง ADD A B GIVING C. ADD S-FIELD, U-FIELD, 1.75 GIVING P.  

13 คำสั่ง SUBTRACT รูปแบบ SUBTRACT field-name, field-name... literal literal FROM field-nameGIVING field-name literal ตัวอย่าง SUBTRACT A FROM B GIVING C. (C = B - A) SUBTRACT X Y 1.5 FROM Z GIVING A.   

14 คำสั่ง MULTIPLY รูปแบบ MULTIPLY field-name BY field-name literal literal GIVING field-name ตัวอย่าง MULTIPLY A BY B GIVING C. (C = A * B) MULTIPLY 2.5 BY X GIVING Y. 

15 คำสั่ง DIVIDE รูปแบบ DIVIDE field-name INTO field-name literal BY literal GIVING field-name ตัวอย่าง DIVIDE A INTO B GIVING C. (C = B / A) DIVIDE B BY A GIVING C.  

16 คำสั่ง ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE รูปแบบอื่น ๆ ADD field-name, field- name... literal literal TO field-name ตัวอย่าง ADD 1 TO C. ADD A, B, 1.75 TO P.  

17 คำสั่ง ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE ตัวอย่าง COMPUTE A = B + C * D / 2 - 5. is equivalent to the following sequence: MULTIPLY C BY D GIVING T-1. DIVIDE T-1 BY 2 GIVING T-2. ADD B, T-2 GIVING T-3. SUBTRACT 5 FROM T-3 GIVING A.


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง READ รูปแบบ READ file-name RECORD [INTO identifier] [AT END imperative- statement] ตัวอย่าง READ STUDENT-FILE AT END GO TO END-PROCESS. READ CUSTOMER-FILE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google