งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย เพื่อประสบผลสำเร็จในการลดผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่โดยการบูรณา การยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลางที่ครอบคลุมเยาวชนอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย เพื่อประสบผลสำเร็จในการลดผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่โดยการบูรณา การยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลางที่ครอบคลุมเยาวชนอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป้าหมาย เพื่อประสบผลสำเร็จในการลดผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่โดยการบูรณา การยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลางที่ครอบคลุมเยาวชนอายุ 12-24 ปี พนักงาน บริการหญิง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมสาวประเภทสอง ผู้ต้องขัง ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และแรงงานข้ามชาติและปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของเด็กที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี / เอดส์ และเด็ก ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง วัตถุปร ะสง ค์ 1. เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับ การมีเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนา งานด้านการ ให้บริการป้องกัน HIV/STIs ในกลุ่ม พนักงานบริการ หญิง 2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการที่มี คุณภาพ อย่าง เท่าเทียมและ ทั่วถึงในด้านสุข ภาวะทางเพศและ บริการทางสังคม ผ่านภาคีเครือข่าย และองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการอย่าง ครอบคลุมและ ต่อเนื่องในด้าน อนามัยทางเพศ และการป้องกัน เอชไอวี / เอดส์ 3. เพื่อให้เกิดนโยบาย ในด้านสุขภาพที่มี ความสอดคล้องและ เชื่อมโยงในระดับชาติ และระดับจังหวัด โดย การดำเนินงานผ่าน กลไกจังหวัดในการบูร ณาการระบบการ ป้องกันทางด้าน สาธารณสุข ชุมชน และสังคม ภายใต้ แผนงานการกระจาย อำนาจสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

4

5 1. อ. พระนครศรีอยุ ธยา 2. อ. อุทัย 3. อ. วังน้อย 4. อ. บางปะอิน 5. อ. บางไทร 6. อ. ลาดบัว หลวง

6 จัดจ้างอาสาสมัครพนักงานบริการ หญิง 8 คน เพื่อทำหน้าที่ เบิกถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และสื่อ เอกสารความรู้ต่าง ๆ นำไปแจกจ่ายกับเพื่อนพนักงาน บริการ รวมทั้งแนะนำการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และแนะนำ พนักงานบริการเข้ามาใช้บริการในศูนย์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ ฯและต่างสถานที่ตามที่ สมาคม ฯ เชิญชวน แนะนำการรักษาพยาบาลแก่ เพื่อนพนักงานบริการเบื้องต้นได้ ร่วมมือช่วยงานในศูนย์ ฯ ด้วยความเต็มใจและเต็มที่

7 เปิดบริการ Drop In Center ตั้งอยู่ที่ 51/52 หมู่ 1 ต. ธนู อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ตึกแถว 3 ชั้น ชั้นล่างทำ สำนักงาน และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของน้อง ๆ ร้องคาราโอเกะ เล่นอินเตอร์เน็ต ประชุมกลุ่มย่อย พูดคุย สนทนา ชั้นลอยเก็บ Stock ถุงยาง และสาร หล่อลื่น ชั้นสอง ใช้ทำห้องประชุมอบรมสัมมนา ปรึกษาหารือ ส่วนชั้นสามเป็นที่พักอาศัย เปิดให้บริการกลุ่มเป้าหมายด้านความรู้ ให้การปรึกษา แจกถุงยางอนามัย ทั้งใน และนอกศูนย์ Drop-in Center รวมทั้ง ส่งต่อไปรับบริการ VCCT และ STI เพื่อให้พนักงานบริการหญิงเข้าถึงความรู้ การให้ การปรึกษา บริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ Drop-in Center

8 การเข้าถึงพนักงานบริการรายใหม่ เป้าหมายโดยรวมของปี 3 รวม 600 คน ผลการดำเนินงาน 804 คน การตรวจ VCCT ด้วยความสมัครใจ เป้าหมายกิจกรรมตามตัวชี้วัดปี 3 รวม 360 คน ผลการ ดำเนินงาน 312 คน จำนวนถุงยางที่แจกฟรีแก่พนักงานบริการหญิง ผ่านกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมายกิจกรรมตามตัวชี้วัด 72,000 ชิ้น ผลการ ดำเนินงาน 36,100 ชิ้น จำนวนถุงยางอนามัยที่แจกฟรีแก่พนักงาน บริการหญิง ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ เป้าหมายกิจกรรมตามตัวชี้วัด 36,000 ชิ้น ผลการ ดำเนินงาน 17,261 ชิ้น จำนวนสารหล่อลื่นที่แจกฟรีแก่พนักงาน บริการหญิง เป้าหมายกิจกรรมตามตัวชี้วัด 36,000 ซอง ผลการ ดำเนินงาน 23,300 ซอง

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย เพื่อประสบผลสำเร็จในการลดผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่โดยการบูรณา การยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลางที่ครอบคลุมเยาวชนอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google