งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักระบาดวิทยาเรื่องผู้ป่วยโรคคอตีบเมื่อเดือนมิถุนายน2555 กรมควบคุมโรคโดย สำนักระบาดวิทยาและสำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการรายงานผู้บริหารและแจ้งเตือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว 503 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /1388 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา
มาตรการที่ได้แนะนำ และหน่วยงานพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อติดตามข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และสั่งการหน่วยงานในอำเภอ จังหวัด และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เฝ้าระวังเชิงรุกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ ตามนิยามของสำนักระบาดวิทยาและ เพิ่มศักยภาพการตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

3 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา
การดูแลรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบอย่างเหมาะสมทุกโรงพยาบาล และ ให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค เพื่อดำเนินการให้ยาปฏิชีวนะในการควบคุมโรค และเฝ้าระวัง จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค ดำเนินการสำรวจความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก และฉีดวัคซีนเสริมในเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงผู้ใหญ่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เมื่อติดเชื้อเพิ่มเติม การสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชน ในเรื่องการป้องกันตนเอง รวมถึงอาการป่วยที่ต้องพบแพทย์ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึง อสม.

4 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อมิให้โรคขยายตัวและหยุดการระบาดของโรคโดยเร็วเห็นควรให้มีการดำเนินการควบคุมโรคอย่างบูรณาการมีการสั่งการและติดตามที่เป็นเอกภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

5 การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านวิชาการแนวทางปฏิบัติต่างๆ พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ วัคซีน dT และ DAT โดยดำเนินการร่วมกับ สปสช. ยาปฏิชีวนะที่จำเป็นในกรณีที่เกินกำลังของจังหวัดในการจัดหา สื่อต้นแบบและสื่อในการประชาสัมพันธ์ วัสดุทางห้องปฏิบัติการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการในพื้นที่(ร่วมกับสปสช.)


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google