งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 6/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 6/2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 6/2553
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธาน นัดหมายประชุมครั้งต่อไปประมาณกลางเดือนกรกฎาคม

3 URL PMQA หมวด 4

4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 5/2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 5/2553

5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) ตัวชี้วัดของหมวด 4 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) --> เชื่อมโยงกับ IT1 (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT1 – IT3 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT4 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT7

6 ผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน แบบสอบถาม ระบบฐานข้อมูล ตอบตัวชี้วัดที่ 2 (บุคคลภายในองค์กร) เว็บไซต์ ตอบตัวชี้วัดที่ 3 (บุคคลภายนอกองค์กร) สป.พน. อยู่ระหว่างการเผยแพร่แบบสอบถาม ยังไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์เนื่องจากอยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล จาก server เก่า ไปยัง sever ใหม่ ชธ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถาม นำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ธพ. อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบสอบถามคืน พพ. สนพ. อยู่ระหว่างการสรุปผลจากแบบสอบถาม

7 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม / กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

8 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT4 ธพ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5 สป.พน. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน IT6 สป.พน./ สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้ (13) IT7 KM1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ (14) IT7 KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (15) IT7 KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล (16) IT7 KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง พพ. (17) IT7 KM5 : Global Warming (18) IT7 KM6 : รายได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเบียม ชธ.

9 (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา
- สนพ. / สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตามแนวทางที่กำหนด ความก้าวหน้า : สนพ. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงพลังงาน โดยได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ตามที่ได้คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการต่อไปเป็นการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย

10 ฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็นธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย PMQA หมวด 4

11 (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) x 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ความก้าวหน้า : ปัจจุบันฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ ครบถ้วนแล้ว PMQA หมวด 4

12 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
IT2 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ

13 (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย ) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ x 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 3. ทดสอบการรายงานผล ฐานข้อมูล Emission ข้อมูลรายงาน Emission

14 (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์) - ชธ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ (กลุ่มบริหารจัดการธรณีฟิสิกส์) x 2. สรุปปัญหาที่พบเห็นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 3. จัดทำแผนปรับปรุงระบบฯ

15 (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค 1. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่ายระบบฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ x 2. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 3. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและเอกสารสำรวจความต้องการของระบบงาน 4. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน 5. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่ายของ ธพ. 6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ (Coding) ซึ่งจะส่งมอบภายในสิ้นเดือนนี้

16 (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) x 2. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า 3. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. 4. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ ฐานข้อมูลไฟฟ้าราย TSIC

17 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน
IT3 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ

18 (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ x 2. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ 3. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง 4. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันจัดทำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ

19 (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
- สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ x 2. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบใหม่ 3. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้ว ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ

20 (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจพลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม ชธ. แบบสอบถาม ธพ. แบบสอบถาม พพ. แบบสอบถาม สนพ.

21 (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขในระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

22 (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน
- สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จ 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet แล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงการแสดงผลตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เอกสาร/หลักฐาน : ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน

23 (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 4. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 5. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 6. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 7. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)

24 ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกระทรวงพลังงาน ผ่านความเห็นชอบจาก CEO ของกระทรวงพลังงานแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 แต่ละกรมจัดทำนโยบายฯ ในระดับกรมที่สอดคล้องกับนโยบายฯ กระทรวง และประกาศใช้นโยบายฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีการอบรม “การประเมินความเสี่ยง และวางแผนบริหารความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553

25 (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้

26 แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
กิจกรรม/กระบวนการ ปีงบประมาณ 2553 สถานะ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน X Y 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ 4.1 การบ่งชี้ความรู้ 4.2 การสร้างและ แสวงหาความรู้ 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4.5 การเข้าถึงความรู้ N 4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 4.7 การเรียนรู้ (Learning) 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ 6. ติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี

27 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ (IT-7)
เฉลี่ย 44% (ครั้งที่ 1) ณ 27 เม.ย. 53 เฉลี่ย 50 % (ครั้งที่ 2) ณ 27 พ.ค. 53 เฉลี่ย 69 % (ครั้งที่ 3) ณ 7 มิ.ย. 53 เฉลี่ย 82.5 % (ครั้งที่ 4) ณ 21 มิ.ย. 53

28 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2553
รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เฉลี่ย 82.5% KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล (สป.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง (พพ.) KM5 : พลังงานผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก Global Warming (สป.พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเลียม (ชธ.)

29 กำหนดการสัมมนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (กระบวนการที่ 4.5-4.7)
กำหนดการสัมมนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (กระบวนการที่ ) เดือนกรกฎาคม อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 ชธ 22 23 24 25 26 27 28 ธพ 29 สป. พน. 30 พพ. 31 เดือนสิงหาคม สนพ.

30 ระดับความสำเร็จหมวด 4 (ณ 24 มิถุนายน 2553)
ระดับความสำเร็จหมวด 4 (ณ 24 มิถุนายน 2553) เฉลี่ย 77% 100%

31 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สนพ.

32 . . . จบการประชุม . . .


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 6/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google