งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4 ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน

2 กระบวนการดำเนินงานตามPMQA หมวดที่ 4
95% 95% 90% 95% IT 1 IT5 IT6 IT7 ประเมินผล ติดตามประเมินผล เก็บหลักฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงองค์การ ตามตัวชี้วัด ตามกระบวนการ ตามแผนงาน โครงการ วิเคราะห์องค์การ จัดทำแผนพัฒนาองค์กร กระบวนการดำเนินงานตามPMQA หมวดที่ 4 ตั้งคณะทำงานย่อย

3 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT1
90% ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. ทะเบียนรายชื่อฐานข้อมูลกรมฯ 4. ตารางรายการตัวชี้วัดฯ ย้อนหลัง 3 ปี5.ฐานข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเปรียบเทียบปี 2552 และ ย้อนหลัง 3 ปี 6.รูปแบบรายงานของฐานข้อมูลฯ PMQA 4 : 14/08/52

4 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT2
95% ดำเนินการแล้ว 4.ฐานข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2551 5.รายชื่อกระบวนการสร้างคุณค่าปี 2552 6.รายการฐานข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2552 1. คำสั่งคณะทำงาน 2.รายงานการประชุม 3.รายชื่อกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2551 PMQA 4 : 14/08/52

5 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT3
95% ดำเนินการแล้ว 4.รายชื่อกระบวนการสนับสนุน ปี 2552 5.ฐานข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการสนับสนุน ปี 2552 6.แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการสนับสนุน 1. คำสั่งคณะทำงาน 2.รายงานการประชุม 3.ทะเบียนรายชื่อฐานข้อมูลกรม PMQA 4 : 14/08/52

6 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT4
95% ดำเนินการแล้ว 4.รูปแบบช่องทางและการให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน 5.หลักฐานแสดงการให้บริการฯ 1.คำสั่งคณะทำงาน 2.รายงานการประชุม 3.รายการข่าวสารที่บริการประชาชน PMQA 4 : 14/08/52

7 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT5
IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 95% ดำเนินการแล้ว 5. แสดงความถี่และรูปแบบของการติดตาม เฝ้าระวัง 6. ผลการวิเคราะห์การเลือกข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ 7. แสดงระบบเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1.คำสั่งคณะทำงาน 2.รายงานการประชุม 3.ผลการวิเคราะห์ระบบติดตามฯ 4. แสดงระบบที่กรมฯต้องติดตามเฝ้าระวัง ฯ PMQA 4 : 14/08/52

8 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT6
95% ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. คำสั่งคณะทำงาน 2.คำสั่งคณะทำงานระบบรักษาความปลอดภัย 3. รายการระบบการรักษาความปลอดภัย 4. ผลการวิเคราะห์รายการความเสี่ยง 5. แผนบริหารความเสี่ยง 6. แผน IT Contingency Plan 7.การสำรองกู้คืนระบบ รายละเอียด Access right 9. หลักฐานการทดสอบแผน IT Contingency Plan 10.ผลการทดสอบใช้แผน IT contingency plan PMQA 4 : 14/08/52

9 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT7
95% ดำเนินการแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายการยุทธศาสตร์กรมฯ 3.ผลการวิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ 4.แผนการจัดการความรู้ 5.รายงานการจัดการความรู้ 6.กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 7.ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 8.ช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ PMQA 4 : 14/08/52

10 ขั้นตอนและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PMQA 4
แบบฟอร์ม3,6 ผลการประเมิน ตามโปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม 1 วิเคราะห์

11 ขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน
4 ขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน PMQA : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


ดาวน์โหลด ppt ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google