งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการประชุมกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการประชุมกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการประชุมกลุ่ม
เรื่อง แนวทางการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในพื้นที่

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กระหว่างสคร.และสสจ.ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ระหว่างสคร.และสสจ.

3 หัวข้อการประชุมกลุ่ม
ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก - บทบาทหน้าที่ของสคร. - บทบาทหน้าที่ของสสจ. ความเป็นไปได้ของแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค - ซักซ้อมข้อสงสัยของแบบประเมิน แนวทางการวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ - พิจารณาร่วมกันในการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ และติดตามประเมินผลการรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

4 ผลผลิต : มีแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กของแต่ละพื้นที่ และแผนการติดตามประเมินผล ระยะเวลาในการนำเสนอแผนฯ : ประมาณ 5 นาที


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการประชุมกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google