งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง
Chronic thematic map นายประภาส สุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

2 ประเด็นการบรรยาย 1.ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม
1.ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม 2. การใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรค เรื้อรัง (Chronic Thematic map) 2

3 วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
1.เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม มายัง Server ของ สคร.7 ได้ 2. เพื่อทราบวิธีการและขั้นตอนการใช้งานระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศโรคเรื้อรัง (Chronic Thematic map) 3

4 คำถามที่น่าจะเกิดขึ้น
1.ทำไม ? ต้องส่งข้อมูล 12 , 18 แฟ้ม ให้ สคร.7 ด้วย 2.จะเป็นการเพิ่มงานไหม? 3. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง (Chronic Thematic map) จะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัด อำเภอ ตำบล จริงหรือ? 4

5 ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม
ประเด็นที่ 1 ขั้นตอนการส่ง 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม

6 แผนภูมิการไหลของข้อมูล 12 แฟ้ม , 18 แฟ้ม
สคร.7 โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สสจ. รพท. / รพศ. รพท. / รพศ. สสอ. รพช. รพช. รพ.สต.

7 ประเด็นที่ 2 การใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรค
ประเด็นที่ 2 การใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรค เรื้อรัง (Chronic Thematic map)

8


ดาวน์โหลด ppt ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโรคเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google