งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฎิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ. ศ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฎิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

3 วัตถุประสงค์ การนำเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่
บูรณาการระหว่างมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ กรมอนามัย และ เกณฑ์การประเมินของกรมควบโรค ใน 3 ประเด็น คือ 1. การควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน 2. การควบคุมการบริโภคยาสูบเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 3. การควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อไปการดำเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการ ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด2.1

4 เป้าหมาย - โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลที่ยังไม่ขอรับการประเมิน แห่ง โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองซ้ำ แห่ง - โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 แห่ง

5 เกณฑ์การให้คะแนน. ระดับ 1 = 20. ระดับ 2 = 40. ระดับ 3 = 60
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = 20 ระดับ 2 = 40 ระดับ 3 = 60 ระดับ 4 = 80 ระดับ 5 = 100

6 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต
กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนัก ข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 กรมอนามัย รพ.ในสังกัด 0.5 214 - 168 178 188 198 รพ.นอกสังกัด 37 10 15 25 ศอ.1 28 1 2 3 4 5 6 9 12 14 ศอ.2 8 16 ศอ.3 17 13

7 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต
กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนัก ข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 ศอ.4 รพ.ในสังกัด 0.5 12 5 10 15 25 รพ.นอกสังกัด 4 - 1 ศอ.5 6 8 14 16 ศอ.6 24 2

8 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต
กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนัก ข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 ศอ.7 รพ.ในสังกัด 0.5 13 5 10 15 25 รพ.นอกสังกัด 3 - 1 ศอ.8 2 4 6 8 ศอ.9 18 9 12 14

9 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต
กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนัก ข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 ศอ.10 รพ.ในสังกัด 0.5 9 4 8 12 16 รพ.นอกสังกัด 3 - 1 2 ศอ.11 5 ศอ.12 29

10 หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ต่อการบรรลุเป้าหมาย

11 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการด้านสาธารณสุข
บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมเยี่ยมสำรวจร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัย กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 12 เขต ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการด้านสาธารณสุข

12 จัดประชุมบูรณาการเกณฑ์การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ทั้ง 4 เรื่อง คือ
บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง) จัดประชุมบูรณาการเกณฑ์การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ทั้ง 4 เรื่อง คือ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล การสำรวจลูกน้ำยุงลาย (ค่า CI) แนวทางการจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่สำหรับสถานที่ / หน่วยงานราชการ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค

13 4. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค (สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง) 3. การพัฒนาทีมประเมินและทีมเยี่ยมสำรวจให้แก่ศูนย์อนามัย และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 4. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 ,9 และ 12 เดือน

14 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
การประชุมการบูรณาการการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.52 โรงแรมริชมอนด์ ผู้เข้าประชุมประกอบ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

15 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
ประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้มอบนโยบายตามตัวชี้วัด 2.1 โดยให้เน้น กลยุทธและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มีความเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์ ผู้เข้าประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องเทคนิคและทักษะของการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล โดยวิทยากร จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

16 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว
ผู้เข้าประชุมได้มีการประชุมกลุ่ม * เพื่อวางแผนประเมินโรงพยาบาลร่วมกัน * การเขียนรายงานแบบบูรณาการ * การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ HA / HPH

17 บทบาทศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
1. การทำความเข้าใจมาตรฐาน HPH และแนวทางการ บูรณาการกับกรมควบคุมโรค 2. การร่วมจัดทำแผนการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพระหว่างศูนย์อนามัย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 3. การเข้าเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน โดยผนวกกับ 3 ประเด็นด้านควบคุมโรค

18 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
4. การเขียนรายงาน เมื่อศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ได้ดำเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการร่วมกันเสร็จสิ้น จะต้องเขียนรายงานแบบบูรณาการร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

19 การประเมินผล พิจารณาจากจำนวนโรงพยาบาลใน/นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการและได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

20 หลักฐานที่จำเป็น รายงานการประชุมแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 รายงานผลการเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

21 การรายงานผลการดำเนินงาน
.com

22 ผู้กำกับงานตัวชี้วัดที่ 2.1
นพ.ชื่น เตชามหาชัย นายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข) ระดับ เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ : นางจารุวรรณ จงวนิช นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ กาสลัก โทรศัพท์ : โทรสาร : หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google