งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ
ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

2 วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ของประเทศ

3 พันธกิจ จัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะ
จัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ และมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ถ่ายทอดมาตรการและเทคโนโลยีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

4 โรคติดต่อภายใต้กรมควบคุมโรค
เมา มาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ตลอด ติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย วัน วัณโรค สำนักวัณโรค ชก เท้าช้าง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ชิคุนกุนยา กัน กามโรค สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอง เอดส์ สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กพร.

5 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009ไข้หวัดนก H5N1, ซาร์ส โรคมือเท้าปาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงจะแพร่เข้ามา โรคนำโดยแมลง : ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ โรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์ : ไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น กาฬโรค โรคอื่น ๆ (คู่มือโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2551) โรคติดต่อจากอาวุธชีวภาพ

6 ผลผลิตที่ 1 P3 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ผลผลิตที่ 2 P7 PMQA 4 โครงการ ผลผลิตที่ P4 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผลผลิตที่ 4 P5 โครงการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2553

7 อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ไข้หวัดนก
ผลผลิตที่ P2 โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข ไข้หวัดนก และเตรียมพร้อมรับปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 พ.ศ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ

8 โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ของจังหวัด ปี 2553
ผลผลิตที่ 4 P2 โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการพัฒนาระบบประเมินข้อมูลความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผลผลิตที่ 4 P2 โครงการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการ โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ของจังหวัด ปี 2553

9 ตัวชี้วัดระดับกรม ร้อยละของจังหวัดที่มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และไข้หวัดนก ได้ตามมาตรฐาน มีแผนปฏิบัติการบูรณาการ ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่/ไข้หวัดนก มีศูนย์ปฏิบัติการและคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วย ILI / pneumonia (case/lab) มีระบบการจัดการเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการดูแลรักษา (ห้องแยก cohort ward, respirator) มีแผนการสื่อสารความเสี่ยง

10 Responsibility Enthusiasm Sweetness Politeness Ever-ready Compassion
RESPECT Responsibility Enthusiasm Sweetness Politeness Ever-ready Compassion Tolerance

11 รับผิดชอบ กระตือรือล้น อ่อนหวาน สุภาพ พร้อมเสมอ เมตตา กรุณา
ความนับถือ รับผิดชอบ กระตือรือล้น อ่อนหวาน สุภาพ พร้อมเสมอ เมตตา กรุณา อดทน ใจกว้าง

12 Respect is knowing that……
you are lovable & capable.

13 Others are valuable too.

14 Integrity + ความสามารถ ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
Trust ความเชื่อมั่น Integrity ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดหลักคุณธรรม มีศีลธรรม จรรยา Competency ความสามารถ +

15 The 4 words starting with co
Success in controlling diseases is dependent not only on the authorities‘ efforts but also on local people's active participation and supports in the efforts. For securing the participation and supports we need the following. communication coordination collaboration cooperation The first word starting with co, communication, is a prerequisite for the rest of the words. Shiro Yoshimura, OIE Coordination, Bangkok Sub-Regional Office for SEA, August, 2007

16 ดีด สี ตี เป่า

17 สอม พว สว สป บริหาร แผนงาน

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google