งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Integrated Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Integrated Management System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Integrated Management System
ความคาดหวัง Meet Delight ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ทีมนำ ผลลัพธ์ที่ดี เพิ่มคุณค่าแก่ผู้รับผล กลยุทธ์ Data และ Information ที่ใช้ติดตามประเมินผล กระบวนการ Predict Outcomes Effective leaders use the process of strategy development to determine the most appropriate direction for the organization and identify the level of performance in key areas that are critical for success (goals and objectives). Strategic objectives must define, in outcome-oriented terms, what the organization must actually achieve to be successful in the future. Once strategic direction and strategic objectives are defined, leaders identify the people and the processes that must be in place to produce desired results and be valued by customers. Leaders must then communicate with the workforce, suppliers, partners, and customers to make certain everyone understands and supports the desired direction and actions. If leaders are not clear about the strategy and actions that must be taken to be successful, they force subordinates to substitute their own ideas about the proper direction and actions. This creates inefficiency within an organization. People come to work and want to be successful. Without direction from the top, they will still work hard but often at cross-purposes. Unless everyone is pulling in the same direction, processes, products, and services will not be optimized and value to customers will be reduced. TQA Assessor Calibration Course, June-July 2011

2 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I ตอนที่ IV การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การนำ ผลการ ดำเนินงาน การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การจัดการ กระบวนการ ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนที่ II จากการดูแลผู้ป่วย สู่ระบบที่สนับสนุน ตอนที่ III ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง

3 V-M-P Result Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy
ตอนที่ II กระบวนการ/ระบบสำคัญ ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย Strategy Action Plan Organization Model Work System Work Process

4 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กร ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี

5 พันธกิจ ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

6 Core Competencies : unique & collective
Strategic Challenges Key Success Factors Core Competencies : unique & collective Strategic Advantages

7 Strategic Advantages Core Competencies (Internal) Strategic Advantages
Strategic Resources and Relationships (External) The term “Strategic Advantages” and, more specifically, the concept it embodies, is vital to determining an organization’s competitive success and marketplace sustainability. Organizations frequently focus on the strategic challenges they face without equal attention to identifying and building on their strategic advantages. The term has been defined to help Criteria users consider all dimensions of their strategic advantages. The term “strategic advantages” refers to those marketplace benefits that exert a decisive influence on an organization’s likelihood of future success. These advantages frequently are sources of an organization’s current and future competitive success relative to other providers of similar products and services. Strategic advantages generally arise from either or both of two sources: (1) core competencies, through building and expanding on an organization’s internal capabilities, and (2) strategically important external resources, which are shaped and leveraged through key external relationships and partnerships. When an organization realizes both sources of strategic advantage, it can amplify its unique internal capabilities by capitalizing on complementary capabilities in other organizations. PQA Assessor Calibration Course, Dr. Luís Calingo, 2009

8 กระบวนการดูแลผู้ป่วย
V-M-P Result Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย Strategy Action Plan Organization Model Work System Work Process

9 ตามรอย Clinical Tracer ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย
4 วง 6 Track 8 Tracing ตามรอยคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงาน ตามรอย AE ตามรอย SIMPLE 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population ตามรอย Clinical Tracer ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย 4. Standard Implementation ตามรอยมาตรฐานและ SPA 5. Strategic Management 6. Self Assessment ตามรอยแผนกลยุทธ์ ตามรอยการประเมินตนเอง

10 จากกลุ่มผู้ป่วยสู่ภาพรวมของการดูแลผู้ป่วย
Access Multiple Trauma HIV Entry DHF Stroke Sepsis Assessment Investigation Ac. Appendicitis Ectopic Preg Ac MI Head Injury UGIB Diagnosis Drug abuse CA breast CRF Sepsis Plan of Care Discharge Plan CVA Head Injury COPD Information & Empowerment Reassess Care of Patient Communication UGIB DHF Sepsis Alc wirhdraw Multiple Trauma DM HT Asthma Stroke Back pain Discharge TB Spinal Inj Continuity of Care

11 ปรับปรุงและลดขั้นตอนบริการ ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
“บริการมีคุณภาพ” ปรับปรุงและลดขั้นตอนบริการ พัฒนานวัตกรรมและ IT ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บริการมีคุณภาพ

12 “ผู้ป่วยปลอดภัย” ทำใหม่ ผู้ป่วยปลอดภัย Human factor engineering
ENV -> Clean & Shine Clean & Green ระบบ IC -> Hand Hygiene Antibiotic H1N1 ระบบยา -> LASA HAD Antibiotic ADR ME Patient safety goal -> ICT ทำใหม่

13 “โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ”
ผู้ป่วยและญาติ โครงการให้ความรู้ Self Help group Camping บุคลากร IC Hand Hygiene Vaccination โครงการคนสวนดอกบ่มีขี้บุ๋ม สถานที่และสิ่งแวดล้อม 5 ส. /Healthy Work Place Happy Home Big Cleaning Day

14 High Reliability Healthcare
ไวต่อสถานการณ์รอบตัว(sensitive to operation) ไม่เอาง่ายเข้าว่า(reluctance to simplify) ครุ่นคิดว่ามีโอกาสเกิดปัญหา(preoccupation with failure) รับฟังเสียงของผู้รู้จริง(deference to expertise) เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์(resilience)

15 V-M-P Result Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy Action Plan Organization Model Work System Work Process

16 กระบวนการดูแลผู้ป่วย
V-M-P Result Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย Strategy Action Plan Suandok Model Work System Work Process

17 Accountability ทุกคนสามารถจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนจะมุ่งมั่นรับผิดชอบให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยพยายามทุ่มเทสุดความสามารถ 10-15% ที่ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ 70-80% ทำไปประมาณว่าพอใช้ได้ 10-15% ทำแบบคุณภาพต่ำๆ ถ้าผู้นำไม่สามารถสร้างความมั่นใจน่าเชื่อถือ ผู้ตามก็คงไม่มุ่งมั่นผูกพันในภารกิจ

18 ภาวะผู้นำ 4 ระดับ Directing (สั่งการ) Coaching (สอน/แนะนำ)
Supporting (ให้กำลังใจ/สนับสนุน) Delegating (มอบหมายงาน/สอนแบบปล่อยให้ทำเอง)

19 ปัญหาการสื่อสาร 4 ล้านปี – เริ่มใช้ภาษากาย 2 แสนปี – ภาษาพูด 5 หมื่นปี
คนพูด – คิดเป็นภาพแล้วสื่อออกไปเป็นคำพูด จึงพูดได้ไม่ครบถ้วน คนฟัง – คิดว่าได้รับจนครบแต่ที่จริงเรามีตัวกรอง(ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ภูมิหลัง) ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย ทั้งสองฝ่ายควรตรวจสอบความเข้าใจด้วยการแจกแจง ทวนสอบ ซึ่งไม่ค่อยมีใครทำเพราะคิดว่าเสียเวลา สุดท้ายเลยเสียน้อยเสียยาก

20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง
เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล นำสู่ นำสู่ เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt The Integrated Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google