งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT กุมารเวชกรรม รพ.เชียงรายฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT กุมารเวชกรรม รพ.เชียงรายฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT กุมารเวชกรรม รพ.เชียงรายฯ
สหสาขาวิชาชีพ กุมารแพทย์ 14 บุคลากร 163 1OPD 4ตึก 2 ICU -General 10 -Hemato 1 -NB 1 -Chest 1 -Infectious 1 -พยาบาลวิชาชีพ 87 -พยาบาลเทคนิก 8 -ผู้ช่วยเหลือคนไข้ & คนงาน 58 -OPD / D -เด็ก1 (5-15ปี) 30 B เด็ก2 (0-7วัน) 40 B เด็ก3(>7d-<5y) 30 B พิเศษเด็ก 13 B PICU (0-15ปี) 8 B NICU<7 วัน 8 B

2 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยเสียชีวิต
ภาระงาน 2551 2552 2553 ผู้ป่วยใน 11,674 12,134 13,282 อัตราครองเตียง 89.97 90.70 81.21 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยทั่วไป 24,487 25,518 21,197 คลินิกพิเศษ 6,955 6,047 7,820 คลินิกเด็กดี 2,930 3,010 3,638 Top 5 Disease สถิติ 3 ปี 51-53 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยเสียชีวิต

3 บริการ บริหาร วิชาการ บริหาร
รพ เชียงรายประชานุเคราะห์ องค์รวม 4 มิติถึงตติยภูมิ Center of Excellence คุณภาพบริการเป็นเลิศ บุคลากรมีความสุข ศูนย์การเรียนรู้ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาการ การแพทย์และสาธารณสุข บริหารพัฒนาร่วมกับ เครือข่าย และภาคี วิสัยทัศน์ บริหาร บูรณาการ หลักธรรมาภิบาล พันธกิจ บริการด่านหน้า 3 ดี Patient safety พัฒนาคุณภาพบุคลากรระบบ IRBM คุณภาพการศึกษา แพทย์ และสธ พัฒนาภาคีเครือข่าย นอก รพ จุดเน้น พื้นที่ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม บริการ OPD HIV WBC Hemophilia-Thal IPD Palliative care NB Excel Center ระบบ RM เวชระเบียน รร.เด็กป่วย บริหาร ใน รพ IRBM วัดคุณภาพ Staff & Resident OPD 4 IPD 2 วิชาการ บัณทิตแพทย์ มน อุบลและมช Intern Resident training (ราชวิทยาลัยกุมาร) บริหาร ในเครือข่าย HIV- Thai CAN MCH NB Excel Center ฮีโมฟี-ธาลัสซีเมีย Palliative care ตัวอย่างงาน นวต กรรม 3 ดี OPD ให้ข้อมูล ลดเวลารอ บริการหลังตรวจ สอน CPG OPD ให้แพทย์ใหม่ คุมโดยstaff อบรมการสื่อสารข่าวร้าย100%จุดเริ่มPalliative care ผป ใน เน้น SIMPLE Risk ฮีโมฟีเลีย รักษาที่บ้าน ธาลัสซีเมีย ยากินขับเหล็ก WBC คุณภาพนำร่อง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์เอดส์ รร.เด็กป่วย พัฒนาวิจัย,วารสารรพ จำนวนผู้ป่วยนอกตรวจต่อเดือน คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย จำนวนข้อร้องเรียนคำชมเชยผู้ป่วย OPD IPD Audit เวชระเบียน OPD IPD มากกว่า 65%) จำนวนการเข้าประชุม รพชร ธค 53

4 การบริหาร หลักฐาน พร้อมแสดง นโยบาย ตาม วิสัยทัศน์
และพันธกิจ 4 ด้านของรพ สื่อสารเชื่อมโยงสม่ำเสมอ ประชุม 4 คณะ ทุกเดือน 1.แพทย์ 2.PCT 3.RM 4.หอผู้ป่วย บันทึกประชุม กระชับ-ทบทวน เครือข่าย รพชในจังหวัด ประเทศ ผู้นำสนับสนุน กำกับติดตามเชื่อมโยง ประสานงานการทำงานเป็นทีม ประเมินตนเอง พัฒนาต่อเนื่อง มาตรฐานการปฏิบัติ ที่ OPD IPD ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพสอดคล้องทุกระดับ ผู้นำสนับสนุนกำกับติดตามเชื่อมโยง ประสานงานการทำงานเป็นทีม การประเมินตนเอง มาตรฐานการปฏิบัติ ที่ OPD IPD กรรมการ 4 คณะ แพทย์พพล PCT RM กรรมการบริหารตึก นโยบาย ปฐมนิเทศ่จนทใหม่ ทุกคน รับผิดชอบปฐมนิเทศ ติดตามดูแลกำกับรายงานปัญหา Riskข้อมูลสะท้อนกลับจากทุกประชุมมาแก้ไขสื่อสาร AAR BAR แพทย์Internทุกกลุ่ม นำปัญหา ต่อเนื่อง IRBM พัฒนา ส่วนที่เป็นปัญหาแผนก มีบันทึก การประชุมหน้าเดียว topic detail action ซึ่ง มีการทบทวน และสืบเนื่องทุกครั้ง ปี ประชุมภายใน กุมารแพทย์ = 19 ครั้ง/ปี PCT = 12 ครั้ง/ปี Risk team = 11 ครั้ง/ปี Ward = 20 ครั้ง/ปี หลักฐาน พร้อมแสดง

5 คุณภาพบริการ คุณภาพ วิชาการ
CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 Staff คุมคุณภาพ นศพ แพทย์ใหม่ Intern Resident คุณภาพ วิชาการ ในกลุ่มงาน - Morning conf, Topic conf, Journal club X-ray conf (แพทย์) - MM confทุกเดือน,In service meeting ปีละ 4 ครั้ง(พ,พยาบาล) เครือข่าย เขต ประเทศ> 13 ครั้ง/ปี -ฮีโมฟีเลีย Allergy & Asthma S.T.A.B.L.E. Program-NB excellent center MCH annual meeting การดูแลโรคหัวใจ Palliative Care รพ 1-2 ครั้ง/ปี CAN ชร 2 ครั้ง,ประเทศ 3 ครั้ง/ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในรพ. IPD SIMPLE ต้นแบบของกระทรวงศึกษาฯ ครงการพัฒนา การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยสร้างเครือข่ายกับชุมชนโหลักสูตรนานาชาติเอดส์-กรมควบคุมโรค 3 ดี Staffคุมคุณภาพบริการ ลดเวลารอ บริการหลังตรวจ OPD IPD Staffคุมคุณภาพ ลดเวลารอ CPG OPD สร้างแพทย์ มาตรฐานวิชาการนิสิต Resident training มน อุบล และมช ควบคุมคุณภาพ(ปฐมนิเทศ ควบคุม กำกับ รายงาน) (นิสิตสอบผ่าน 100% Resident ราชวิทยาลัยรับรอง) สอนและควบคุมแพทย์ใหม่ CPG OPD(ปรับปรุงใหม่ 6 เพิ่มเป็น16 เรื่อง) สอนและควบคุมแพทย์ใหม่ บริการหลังตรวจ SIMPLE อบรมสื่อสารข่าวร้าย Palliative care

6 ต้นแบบการดูแลเด็ก-วัยรุ่นเอชไอวี ต้นแบบรร.เด็กป่วยในรพ
งานเด่น ต้นแบบการดูแลเด็ก-วัยรุ่นเอชไอวี ต้นแบบรร.เด็กป่วยในรพ Newborn excellent center WBC คุณภาพ นำร่อง ระดับทอง เครือข่ายฮีโมฟีเลีย – ธาลัสซีเมีย ความสมบูรณ์เวชระเบียน จุดเริ่ม palliative care สหสาขา รพ สร้างแพทย์ใหม่ ให้มีคุณภาพ ระบบบริหารความเสี่ยง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในรพ. IPD SIMPLE ต้นแบบของกระทรวงศึกษาฯ ครงการพัฒนา การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยสร้างเครือข่ายกับชุมชนโหลักสูตรนานาชาติเอดส์-กรมควบคุมโรค 3 ดี Staffคุมคุณภาพบริการ ลดเวลารอ บริการหลังตรวจ OPD IPD Staffคุมคุณภาพ ลดเวลารอ CPG OPD สร้างแพทย์ มาตรฐานวิชาการนิสิต Resident training มน อุบล และมช ควบคุมคุณภาพ(ปฐมนิเทศ ควบคุม กำกับ รายงาน) (นิสิตสอบผ่าน 100% Resident ราชวิทยาลัยรับรอง) สอนและควบคุมแพทย์ใหม่ CPG OPD(ปรับปรุงใหม่ 6 เพิ่มเป็น16 เรื่อง) สอนและควบคุมแพทย์ใหม่ บริการหลังตรวจ SIMPLE อบรมสื่อสารข่าวร้าย Palliative care

7 Clinical Practice guideline
การดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี Clinical Practice guideline เป้าหมายการให้ยา ARV > 90 %ของเด็กได้ ARV 1 ปี มี VL<50 cps/ml > 90 % ของเด็กที่รับยา5 ปียังใช้ยาสูตรแรกได้ผลดี <5 ปี >5 ปี Admit ลดลง

8 ขยายโครงการ CAN ทั่วประเทศ 2547 – 2558
Children ART Network ขยาย 44 จังหวัด47-54 ขยายทั่วประเทศ 55-58 a เกียรติบัตร UNICEF Develop Model of excellence for Pediatric HIV Estimated no. pediatric AIDS cases 8

9 ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กป่วยใน รพ. 2551
รร.เด็กป่วยในรพ. ต้นแบบ กศธ ศูนย์การศึกษาพิเศษ กศน & 4 เขต การศึกษาสนับสนุน คุณครู 3 คน คุณครูจิตอาสา 133 คน ผู้ป่วยใช้บริการ 1147 ราย / ปี ความพึงพอใจ ผู้ปกครอง > 96% ผู้ป่วย > 94% -โรงเรียนสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังและ Palliative care ได้เป็นต้นแบบกระทรวงศึกษาธิการ - ดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก (ศูนย์การศึกษาพิเศษ กศน. พื้นที่เขตการศึกษาเชียงราย 4 เขต) จัดแผนการเรียนสอดคล้องหลักสูตรกระทรวงศึกษา กิจกรรมผ่อนคลายและส่งเสริมทักษะอาชีพ มีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 133 คน ผู้ป่วยเด็กที่รับบริการปี จำนวน 773,735และ1147ราย -ความพึงพอใจของผู้ป่วย ปี = 96,98.25และ94% - ความพึงพอใจของผู้ปกครองปี 51-53=98,96และ98%

10 สร้างนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใหม่
สร้างนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใหม่ ให้มีคุณภาพ เน้นผู้ป่วยปลอดภัย CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 วิชาการทุกวัน เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย ดูแลนักศึกษาแพทย์ intern Resident (ปฐมนิเทศ ควบคุม กำกับ ดูแล รับข้อมูล AAR ปรับปรุง) คุมคุณภาพการบริการ OPD IPD โดย Staff หัวหน้าพยาบาล และรายงาน HOIR CQI ระบบ ใน ประชุมแพทย์ ผลลัพธ์ ผ่านการประเมินจากราชวิทยาลัยกุมาร 50 นศพ จบแพทย์ 1 รุ่น สอบผ่านหมด

11 ระบบบริหารความเสี่ยงครบวงจร
1.ประชุมสม่ำเสมอ 11 ครั้ง /ปี 2.ข้อมูลครอบคลุมขึ้น กล่องแดง,AAR,ประชุมภายใน, HOIR,Int-internet ผู้บริหาร ฯลฯ 3.รายงานความเสี่ยงต่อเนื่อง 301เรื่อง (เดิม 130,155) นำหลักจำ A-I มาใช้ ผู้ปฏิบัติงานจัดระดับได้เอง 4.นำระดับ F ขึ้นไปมาทำ RCA 51,52,53 = 4, 9, 7 เรื่อง 5. ประสานต่างแผนกและนอก รพ52, 53 = 12, 63 เรื่อง 6.ปรับระบบยกเครื่อง RCA- Proactive M-การรับผป, เกณฑ์ย้าย ICU,ตามแพทย์,ปฐมนิเทศ,ติดตาม risk,จัดวิชาการ 7.ปรับแก้ระบบรพ ระบุตัวผู้ป่วย ระบบpipeline 8.รายงานความเสี่ยงด่วน 24 ชม ให้ประธาน&หัวหน้าตึก

12 ____ ___ PCT กุมารเวชกรรม


ดาวน์โหลด ppt PCT กุมารเวชกรรม รพ.เชียงรายฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google