งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน.
กลุ่มที่ 3 แถลงผลการสัมมนา แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน. ในภาวะฉุกเฉิน 17 พ.ย.53

2 ตำแหน่งที่จัดตั้งในกลุ่มสัมมนา
พ.อ.ทศพล คำสุพรหม ประธานกลุ่ม พ.อ.เกรียงไกร พันธุเพ็ง รอง ประธาน พ.ท.หญิง สุราณี สัยยารมณ์ รองประธาน พ.ต.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ เลขาฯ

3 ภัยคุกคามการใช้กำลัง เยอรมันรวมประเทศ
Tradition Threat แบบดั่งเดิม = ใช้กำลัง สงครามเย็น จารกรรม บ่อนทำลาย ก่อวินาศกรรม สงครามแย่งชิงประชาชน ลัทธิคอมมิวนิตย์ ภัยคุกคามการใช้กำลัง เยอรมันรวมประเทศ รัสเชีย แบ่งประเทศ ยุติสงครามเย็น USA New World Order จีนเปิดประเทศ Globalization พ.ศ.๒๕๓๕ Non Tradition Threat ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ = ไม่รู้มิตรไม่รู้ ศัตรู ซับซ้อน หลากหลาย มีประชาคม การก่อการร้าย

4 ผกค. กอ.รมน. กอ.รมน. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ผรท., มวลชน ๒๕๐๘ ๒๕๑๖ ๒๕๑๘
๒๕๑๙ ผรท., มวลชน ๒๕๒๓ กอ.รมน. ๒๕๒๖ ๒๕๓๕ ๒๕๔๐ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ We applied the seven force characteristics of the Objective Force to the six Army imperatives. This application resulted in an organizational structure designed to satisfy the near term strategic requirements for the CINCs and form the framework for transforming both the operational and institutional Army. This organization: An organization optimized for urban and complex terrain An organization optimized for small scale contingency operations An organization that is full spectrum capable And an organization that sees first, understands first, acts first, and finishes decisively! This crosswalk resulted in the following organization. กอ.รมน. ๒๕๕๑

5 การเปรียบเทียบ ภัยคุกคาม ระหว่าง
สรุปการกำหนดภัยคุกคาม จว.อ.ด. การเปรียบเทียบ ภัยคุกคาม ระหว่าง กอ.รมน.และ กอ.รมน.จว.อ.ด. ภัยคุกคาม กอ.รมน.จว.อด. 1. ภัยด้านยาเสพติด 2. ผลกระทบจากการขัดแย้งแนวความคิดทางการเมือง 3. ปัญหาการใช้ทรัพยากรของคนในพื้นที่ 4. ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 5. ปัญหาด้านภัยพิบัติและโรคระบาด 6. ปัญหาอื่นๆ ภัยคุกคาม กอ.รมน. 1.ภัยความมั่นคง 3 จชต. 2.ภัยยาเสพติด 3.ภัยแรงงานต่างด้าว 4.ภัยพิบัติและโรคระบาด 5.ภัยการก่อการร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ 6.ภัยอื่นๆ

6 ลส.ชบ อสม ทสรป อสป NGO ทสปช กนช ชรบ อพป XXX NGO

7 กอ.รมน.จว. ทสปช อพป กนช กอ.รมน.จว. ทสปช. กนช อพป. อื่นๆ

8 การแสวงหาจุดร่วม มวลชน มท. วัตถุประสงค์ร่วม เอกชน มวลชน ทส มวลชน สธ.

9 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมวลชน
แสดงความรักชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ แสดงความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แจ้งเตือนสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1374 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางโอกาส Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 กอ.รมน. กอ.รมน. ภาค ๒ กอ.รมน. จว..อ.ด. บก.พัน ทสปช. กมท กอ.รมน.
กมท กอ.รมน. ภาค ๒. กอ.รมน. จว..อ.ด. กมช..รมน. จว..อ.ด. กอ.รมน. ภาค ๒ สย. ชป.มวลชน กองพัน.ทสปช.กอ..รมน. จว..อ.ด. ๒๐ นอภ กองร้อย ทสปช. บก.พัน ทสปช. ก. กองร้อย ช. ป.อาวุโส มว.ทสปช บก.ร้อย ทสปช. มว.ทสป มว.ทสป

11 คุณสมบัติของ ผบ.พัน, ผบ.ร้อย. ทสปช.
สามารถให้การสนับสนุนงานใน กอ.รมน.จว. เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร(ส่วนใหญ่) เข้าใจและรู้งาน กอ.รมน. พอสมควร มีเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ xxxxxxxxxxxxxx

12 ปัญหา /อุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

13 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
การติดต่อสื่อสารไม่สามารถกระจายข่าวสารได้ทันที แจ้งเตือนไม่ทั่วถึง การติดต่อสื่อสารต้องมีความชัดเจนสามารถกระจายข่าวสารได้ทันที และทั่วถึง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กอ.รมน.จว.จะต้องสามารถควบคุมหรือใช้สถานีวิทยุชุมชน หรือ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงได้

14 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
กอ.รมน.จว. ไม่มีมวลชนเป็นของตนเอง ฟื้นฟูมวลชน โดย กอ.รมน.จว. ต้องเป็นผู้จัดตั้งอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทสปช. , กนช. จะต้องได้รับการทบทวนและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

15 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกมวลชน กอ.รมน.จว. ดำรงการพัฒนาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ควรมีงบประมาณรองรับในการพัฒนาสัมพันธ์กับมวลชนของ กอ.รมน.

16 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ไม่มีสิทธิ สวัสดิการให้กับมวลชนของ กอ.รมน.จว. ควรตั้งหรือเพิ่มสิทธิ สวัสดิการ เพื่อดึงดูดมวลชนของ กอ.รมน.จว. ให้มีกฎหมายรองรับ

17 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ไม่มีทำเนียบมวลชนกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน จัดทำทำเนียบมวลชน กลุ่มต่างๆ โดยการประสานกับทุกภาคส่วนราชการ

18 จบการบรรยาย แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน. ในภาวะฉุกเฉิน
กลุ่มที่ 3 จบการบรรยาย แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน. ในภาวะฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google