งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 Quick, Clear & Clean, Green & Growth

2 1) สัญลักษณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 2) สัญลักษณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4 3) “สืบ นาคะเสถียร” เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รัก ป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจ เราจะนึกถึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ของกรมป่าไม้ “สืบ นาคะเสถียร” “ดวงใจสีเขียว”

5 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ
4.1 ความโปร่งใส ให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม ความเหมาะสมในงาน

6 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ ใน 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณนี้ ให้สรุป และจำแนกปัญหาการใช้งบประมาณที่ล่าช้า และแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเร่งรัดการใช้งบประมาณ ยึดหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สมควรกระทำ หลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณในรูปแบบที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่โปร่งใส วางแผนและเตรียมการบริหารงบประมาณล่วงหน้า โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2557 ให้ใช้งบประมาณ ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสจะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาผลงานของท่าน

7 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ
4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นกำลังสำคัญ ต้องได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมกับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับสวัสดิการที่ดี จัดให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

8 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ
4.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร นำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลงาน จัดทำ War Room ซึ่งมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

9 4) แนวนโยบายการบริหารจัดการ
4.5 การประชาสัมพันธ์ ติดตามประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ และรายงานเรื่องที่สำคัญอย่างทันท่วงที ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงฯ

10 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.1 โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า ศาลปกครองพิพากษาให้ดำเนินโครงการต่อได้โดยต้องดำเนินการจัดทำ EIA HIA และประชาพิจารณ์ เราสามารถดำเนินโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้าต่อได้ ประสานงานกับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรชายฝั่งในการเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด หาแนวร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน

11 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.2 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ใช้มาตรการตามกฏหมาย ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือสร้างบ้านพักตากอากาศ ให้ปราบปราม และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ในกรณีของชาวบ้านที่ทำมาหากินก่อนการประกาศเขตอุทยานต่างๆ ให้เข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลการขยายพื้นที่ของชุมชนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน

12 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.2 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ใช้มาตรการตามกฏหมาย ในกรณีของชาวบ้านที่บุกรุกเข้ามาทำกินหรือทำการเกษตรให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างละมุนละม่อม และประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้ชาวบ้านไปหาที่ทำกินใหม่ได้

13 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.3 การจัดการภัยพิบัติ : ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม สึนามิ การให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ การจัดอบรมแก่อาสาสมัคร สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป สร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

14 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.4 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำกับดูแลและจัดทำบัญชีสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

15 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.5 งานวิจัย (Research and Development) สนับสนุนการวิจัยและการสำรวจสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการทดลองอย่างมีมนุษยธรรม

16 5) นโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อบรมเจ้าหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยวในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ มัคคุเทศน์น้อย และอาสาสมัครชาวบ้านในพื้นที่ ส่งเสริมการถ่ายภาพยนตร์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

17 ขอขอบคุณ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรกฎาคม – กันยายน 2556) ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google