งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสำหรับการประชุม กกศ. ฯ 10 เม. ย.51 ผลการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2551 1. การประชุมคณก. บริหาร องค์กรเครือข่ายวิศวกรรม การบินและอวกาศ 5 สถาบันครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสำหรับการประชุม กกศ. ฯ 10 เม. ย.51 ผลการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2551 1. การประชุมคณก. บริหาร องค์กรเครือข่ายวิศวกรรม การบินและอวกาศ 5 สถาบันครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสำหรับการประชุม กกศ. ฯ 10 เม. ย.51 ผลการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2551 1. การประชุมคณก. บริหาร องค์กรเครือข่ายวิศวกรรม การบินและอวกาศ 5 สถาบันครั้งที่ 1/51 เมื่อ 21 มี. ค. 51 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วน เกี่ยวข้องคือ - ดาวเทียม SMMS ( โครงการความร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ) กำหนดส่ง ขึ้นวงโคจรวันที่ 25 ก. ค. 51 ขอให้สถาบันเครือข่าย วิศวกรรมอากาศยานและการบิน เตรียมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2 - การประชุมทางวิชาการขอ เครือข่ายวิศวกรรมอากาศยาน และการบินกำหนดจัด 2 ปี / ครั้ง รอบต่อไปในปี 2553 เป็นวาระที่ รร. นอ. บศอ. จะเป็น เจ้าภาพ

3 2. วันนี้ 13.00 น. คณะนักศึกษา โครงการความร่วมมือ ทอ. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 40 คน จะมา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภวอ. กววศ. ฯ

4 3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ( ศูนย์คุณธรรม ) กำหนดแถลงข่าว 28 เม. ย.51 ณ อาคาร ม. มหิดล ถ. วิภาวดีรังสิต กทม. โดย พล. อ. ต. พัฒนาพล คมภักดี ศ. กกศ. รร. นอ. บศอ. เป็นผู้แทน รร. นอ. บศอ. ร่วมแถลงข่าวและลงนาม บันทึกความร่วมมือฯ

5 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ด้านสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม “ 26-27 มี. ค.51 ณ วิทยาลัย แพทย์พระมงกุฏเกล้า บรรลุ ข้อตกลงอาจารย์ 10 คน จาก 8 สถาบันร่วมมือวิจัยในหัวข้อ “ การจัดการความรู่เพื่อพัฒนา รูปแบบการสอนสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้อง กับจรรยาบรรณ วิชาชีพใน สถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา 8 สถาบัน ” - ในส่วนของ รร. นอ. บศอ. มี อาจารย์ 2 คน ร่วมในโครงการ คือ นอ. นิกร ชำนาญกุล และ นอ. หญิง ทิพย์รัตน์ สีเพชร เหลือง

6 5. โครงการ FOOTBALL FOR ALL ได้รับอนุมัติจาก คณก. ประสานกิจ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย ให้ ดำเนินการแล้ว ได้รับงบประมาณ สนับสนุน 20,000 บาท จะมีการ ดำเนินโดย นนอ. ชั้นปีที่ 4 เป็นแกน หลักใน 3 ส่วนคือ 5. โครงการ FOOTBALL FOR ALL ได้รับอนุมัติจาก คณก. ประสานกิจ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย ให้ ดำเนินการแล้ว ได้รับงบประมาณ สนับสนุน 20,000 บาท จะมีการ ดำเนินโดย นนอ. ชั้นปีที่ 4 เป็นแกน หลักใน 3 ส่วนคือ - จัดนิทรรศการ ภาคโปสเตอร์ ณ อาคารโรงเลี้ยง นนอ. - จัดนิทรรศการ ภาคโปสเตอร์ ณ อาคารโรงเลี้ยง นนอ. - จัดแข่งขันฟุตบอลนอกกิจกรรมที่ เป็นภารกิจปกติเพื่อรวบรวม อาสาสมัครทำดีเพื่อสังคม - จัดแข่งขันฟุตบอลนอกกิจกรรมที่ เป็นภารกิจปกติเพื่อรวบรวม อาสาสมัครทำดีเพื่อสังคม - จัดกิจกรรมรวบรวมเศษวัสดุอะลูมี เนียม เพื่อบริจาคให้โครงการขา เทียมพระราชทาน - จัดกิจกรรมรวบรวมเศษวัสดุอะลูมี เนียม เพื่อบริจาคให้โครงการขา เทียมพระราชทาน

7 6. คณะกรรมการฝ่ายกีฬา ฟุตบอล รร. นอ. บศอ. ประจำปี 2551 กำหนดจัด ROYAL THAI AIR FORCE ACADEMY LEAGUE 2008 ช่วง เม. ย.- ก. ค.51 เพื่อความสามัคคีใน หมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โดยกำหนด จัดช่วงบ่ายวันพุธ มีผู้ร่วม แข่งขันจากทุกภาคส่วนของ รร. นอ. บศอ. ทั้งหมด 7 ทีม ได้รับอนุมัติและงบประมาณ สนับสนุน 26,300 บาท 6. คณะกรรมการฝ่ายกีฬา ฟุตบอล รร. นอ. บศอ. ประจำปี 2551 กำหนดจัด ROYAL THAI AIR FORCE ACADEMY LEAGUE 2008 ช่วง เม. ย.- ก. ค.51 เพื่อความสามัคคีใน หมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โดยกำหนด จัดช่วงบ่ายวันพุธ มีผู้ร่วม แข่งขันจากทุกภาคส่วนของ รร. นอ. บศอ. ทั้งหมด 7 ทีม ได้รับอนุมัติและงบประมาณ สนับสนุน 26,300 บาท

8

9 ทุน AIT ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาด้วย คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี และ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ใน ระดับปริญญาโท สำหรับโครงการระดับปริญญาเอกนี้ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียน 1 ปีแรก และ เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน advance to candidacy แล้ว สถาบันเอไอทีจะจัดทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนให้ในส่วน 2 ปีสุดท้ายที่ เหลือ ผู้สนใจ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ www.ait.ac.th หรือ ติดต่อ คุณวรรณ ภา เปลี่ยนศรี ( โทร 02-524-5071 / อีเมล์ wannapa@ait.ac.th). วันสุดท้ายที่รับสมัคร : 15 มิถุนายน 2551 www.ait.ac.th wannapa@ait.ac.th

10 ทุนป. โทออสเตรเลีย สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการวิจัย

11 Department of CivilEngineering The Royal Thai Air ForceAcademy 171/1 Paholyotin Road Saimai, Bangkok 10220 Thailand February 17, 2005 Post Graduate Admissions, Cranfield University, RMCS, Shrivenham, Swindon, Wilts SN6 8LA To Whom It May Concern: I am writing this letter on behalf of Pilot Officer Apirat Namsaen. He just received a scholarship from The Royal Thai Air Force Academy to pursue a master degree in Weapons Effects on Structures at RMCS, Cranfield University. Pilot Officer Apirat Namsaen has an exemplary record of academic achievement at The Royal Thai Air Force Academy. He has earned an overall cumulative grade point average of about 3.0 on a 4.0 scale. I have known him since he was a 2 nd year cadet at the academy. He was one of my best students when he was in both of my Structures classes. Pilot Officer Apirat Namsaen participated in many activities at the academy. He was a member of the academy’s football team. He was also a member of the academy’s band. He received a scholarship to join “The Best and The Brightest Project” to visit Europe for 3 weeks. This project was established by The Thai Government to improve the attitude of new generation students of Thailand to open their mind. In summary, it is an honor to serve as a referee on behalf of this exceptional candidate. I offer the strongest of possible recommendations in support of his application for a master degree program at RMCS. Pilot Officer Apirat Namsaen is a motivated and dedicated student. I am confident that he will be highly successful in his studies. Best Regards, Group Captain Pongsan Tongtoe, Ph.D. Associate Professor and Assistant Department Head

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสำหรับการประชุม กกศ. ฯ 10 เม. ย.51 ผลการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2551 1. การประชุมคณก. บริหาร องค์กรเครือข่ายวิศวกรรม การบินและอวกาศ 5 สถาบันครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google