งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology)
หลักสูตรสัตววิทยาเน้นด้านการศึกษาและวิจัยในสัตว์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น พืช รา แบคทีเรีย และไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยศึกษาและวิจัยตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ซิสเตมาติกส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการวิจัยและเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับต่างๆ

2 จุดเด่น อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากภาควิชาชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ รวมทั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากสถาบันอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น Field Museum of Chicago, British Museum, CIRAD, University of Kansas เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐานของภาควิชาชีววิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาและวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ระดับโมเลกุล จนถึงกายวิภาค เรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์และเคือข่ายในการศึกษาภาคสนาม มีทุนอุดหนุนการศึกษา (เป็นค่าเล่าเรียน สำหรับผู้ช่วยสอน) และทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากภาควิชาชีววิทยา (สำหรับทุกคน) และแหล่งทุนอื่นๆ เช่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช สกว. สกอ. สวทช. BRT NSF มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เป็นต้นซึ่งนิสิตปัจจุบันได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน

3 ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา CU-TEP อย่างน้อย 400 ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครโดยวิธีพิเศษได้ โดยมีคะแนน CU-TEP อย่างน้อย 450 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท จำนวนที่รับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 สามารถสมัครโดยวิธีพิเศษได้ วุฒิปริญญาโท สาขาชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา CU-TEP อย่างน้อย 500 ระยะเวลาการศึกษา 3 หรือ 4 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 150, ,000 บาท จำนวนที่รับ 20 คน

4 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตววิทยา (Zoology) เลขานุการหลักสูตรสัตววิทยา : อ.ดร. จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ โทรศัพท์: (02) ที่อยู่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website:


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google