งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและารสนเทศ

2 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2. การจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

3 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 คาดว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องจัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555

4 การจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. ให้ความสำคัญในการดำเนินภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 2. จัดลำดับความสำคัญ คำนึงถึงความพร้อมและความสามารถ ในการใช้จ่ายงบประมาณ

5 “ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยื่น”
3. ทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกภารกิจที่ไม่สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล 4. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในการดำเนินภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง/หน่วยงาน และระหว่างกระทรวง โดยต้องมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ “ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยื่น”

6 พันธกิจ แผนงาน - อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า - วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ - บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีเหมาะสม - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง สมดุลและยั่งยืน แผนงาน - แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติ

7 ผลผลิต โครงการ - พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการ - โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ - โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8 งบรายจ่าย กิจกรรมหลัก - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมหลัก - กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ - กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครอง ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจ จากระยะไกล

9 กิจกรรมหลัก - กิจกรรมโครงฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
- กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล - กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ - กิจกรรมวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

10 ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วย 4 รายจ่าย คือ
1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค 2. รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร ประกอบด้วย พนักงานราชการ (อัตราเดิม) 3. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน/ตามกฎหมาย เป็นรายจ่ายในการ ดำเนินการปกติตามอำนาจและหน้าที่ 4. รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

11 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาพิจารณาก่อน โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5.1 การอนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม

12 5.3 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
อย่างเป็นระบบ 5.4 การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยพิบัติ 5.5 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5.1 และ 5.4

13 โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
นำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาพิจารณาก่อน คือ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 3. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ

14 4. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติ 5. แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในแผนงานอนุรักษ์และ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google