งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมการพัฒนาระบบหมอครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมการพัฒนาระบบหมอครอบครัว
การบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอที่มีคุณภาพ (DHS) โดย ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข การประชุมการพัฒนาระบบหมอครอบครัว วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 จ.สุรินทร์

2 การบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอที่มีคุณภาพ (DHS)
ระบบสาธารณสุขอำเภอ / ระดับอำเภอ ระบบสุขภาพอำเภอ / ระดับอำเภอ การบริหารสาธารณสุข อำเภอ การบริการสาธารณสุข อำเภอ DHSyst DHSer. DHAdmin.

3 กลุ่มภารกิจด้านต่างๆ (รองปลัดกระทรวง) จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
กระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย กลุ่มภารกิจด้านต่างๆ (รองปลัดกระทรวง) จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวง (ปลัดกระทรวง) กรมวิชาการต่างๆ (อธิบดี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) อำเภอ (นายอำเภอ) ศูนย์เขต โรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/กิ่งอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (พนักงานสาธารณสุขชุมชน) สถานีอนามัย (หัวหน้าสถานีอนามัย) สายบังคับบัญชา สายการนิเทศ/ประสานงาน

4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบบเครือข่าย ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว ตนเอง
บนหลักการ -ประกันคุณภาพ -ประกันราคา -เข้าถึงบริการ บริการระดับสูงต้อง คุ้มค่าการลงทุน ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ เป็นเครือข่ายบริการ Ex.Cent ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ระดับ 3 ทุติยภูมิ ระดับ 2 ทุติยภูมิ ระดับ 1 ปฐมภูมิ 2 ล้านคน 1 ล้านคน 2 แสนคน 8 หมื่นคน 3-5 หมื่นคน บริการระดับต้น ประชาชน-ท้องถิ่น ดำเนินการได้ 1 หมื่นคน ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว ตนเอง แพทย์ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระดับต้น 1:10000 GP:SP = 40:60

5 การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพและ การประกันคุณภาพบริการ
บริการเฉพาะ มาตรฐานบริการ เฉพาะทางพิเศษ บริการตติยภูมิเฉพาะทาง ทุติยภูมิ มาตรฐานบริการเฉพาะทาง CUP มาตรฐานการพยาบาล (ต่ำสุด 10 – 30 เตียง) หน่วยบริการเครือข่าย มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานคู่สัญญาปฐมภูมิ โครงสร้าง บุคลากร บริการ การจัดการ PCU PCU PCU

6 อบจ. คบสต. เทศบาล อบต. คบสต. กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ สถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากร ศูนย์วิชาการ เขต 1.กสจ (Provincial Health B.) กสพ. (Area Health B.) CEO_คบสจ. (สนง.กสพ) . อบจ. สสจ. Board รพศ. CEO _กก.บริหาร รพศ. จังหวัด ประชาคมตำบล 3 รพศ.MC คบสต. สสอ. 2 รพช. ประชาคมอำเภอ เทศบาล อำเภอ กสอ. CEO _คบสอ.(กรรมการบริหาร) กองทุนอำเภอและประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ตำบล 1 สอ. ศสม. เอกชน สถานบริการด่านแรก ประชาคมตำบล อบต. คบสต. สร้างสุขภาพ Personal ,Family ,Community Care หมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน (จตุรมิตร)

7 การบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
การบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) การบริหารเชิงราบ (Horizontal Management) การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination Based Management)

8

9 การจัด DHS อุดมคติ (นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ)
1.Single management - Single Authority command - Board Administration (กสอ.) - Team (คบสอ.) (CUP Board) - Co-ordination (คปสอ.) 2.No Gap 3.No Overlap 4.Good Referral System

10

11

12 โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ ประเทศ นิวซีแลนด์ (2003)
Health Crown Ministerial Advisory Central Accident Compensation Corporation Ministry of Health Private , NGO , Volumtary And Community 21 District Health Board Private Health Insurance Hospital and Communities Public Health Unit (PHU) Primary Health Organizations สายบังคับบัญชา ประสานงาน ซื้อบริการ ปรึกษาให้ข้อมูล

13 ระบบบริการสุขภาพประเทศเคนยา (2001)
Ministry of Health Headquarters Provincial Health Management Team PHMT HMB DHMB District Health Management Team-DHMT Hospital Management Committee-EEC Health Center Management Team-HCMT Health Center Committee Dispensary Committee (DC), Community Health Workers (CHWs),Village Health (VHC) Dispensary Team (DT) การเชื่อมต่อของความต้องการทำให้เป็นระเบียบแบบแผนและสร้างความเข้มแข็ง การเชื่อมต่อของการปฏิบัติการที่ต้องการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

14 การจัด DHS ไทย โครงสร้าง : คปสอ., CUP BOARD, คบสอ. หรือ กสอ.(กรรมการสุขภาพอำเภอ) หรือ District Health Board สร้าง 2 สายงาน 1 สายใจ (เป้าหมายร่วมกัน แบ่งกันทำงาน) งบประมาณเพียงพอ / ประยุกต์ กำลังคนเพียงพอ / ประยุกต์ วิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ความเข้าใจ / ความรู้สึกที่ถูกต้อง มีอุดมการณ์ร่วมกัน

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมการพัฒนาระบบหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google