งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองและเชิดชูเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองและเชิดชูเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองและเชิดชูเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

2 เป้าหมาย ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

3 แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS)
1.การบริหารจัดการสุขภาพเป็นเอกภาพระดับอำเภอ (Unity District Health Team) 2. การบริหารทรัพยากรร่วมกัน (Resouce Sharing) 3.การบริการปฐมภูมิที่จำเป็น (Essential Care) 4. การสร้างคุณค่าและคุณภาพกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Appreciation & Quality) 5. ประชาชนและภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ (Partnerships) DHS

4 การทำงานจนเกิดคุณค่า (Appreciation)
การดูแลที่จำเป็นตามบริบทของพื้นที่ (Essential care) การทำงานจนเกิดคุณค่า (Appreciation) 2°, 3° care การมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ(Community participation) District Health System Development (DHSD) ปัญหาร่วม Health วิสัยทัศน์ร่วม - Individual care - Home care - Community care กรอบการทำงานร่วมกัน เริ่มจาก ปัญหาร่วม นำไปสู่การพัฒนา และสุขภาพต่อไป การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร(Resource sharing and human development) การทำงานเป็นทีมของ เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Unity District Health Team) 4

5 Conceptual Framework of DHS Development
Specialist Provincial Hospital Unity of District Health Teams (รพ.ชุมชน–สสอ.–รพ.สต.–อปท.–ชุมชน ) Other Sectors CBL Common Goal Common Action Common Learning Essential Cares Self Care SRM Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value Satisfaction Happiness Clinical Outcomes Morbidity Mortality Quality of Life

6 Buddy 46 อำเภอ

7 การเขียน profile ของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลสถานะสุขภาพ (health status) 3. แนวคิดและความคาดหวังการดำเนินการสู่อำเภอสุขภาวะ 4. วิธีการจัดการและพัฒนางานปฐมภูมิในภาพรวมทั้งอำเภอ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีมระดับอำเภอ (unity district health team) การจัดการทรัพยากร (Resource management and human development) การดูแลที่จำเป็นสำหรับชุมชน (Essential Care) ภาคีเครือข่ายในชุมชน (Community participation) การชื่นชมและเชิดชู(appreciation) 5.ประเมิน วิเคราะห์และแนวทางทีจะพัฒนา ODOP ตามความคาดหวังต่อไป การบริการที่จำเป็นสำหรับชุมชน (Essential Care)

8 255 DHS 21+25 สพช 30

9 DHS ปัญหาร่วม D&D L&G อ.ประเวศ วะสี การตอบสนอง - นโยบาย
- Unity district health team - Resource sharing - Community participation - Appreciation Essential Care ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน พึ่งตนเองได้ในความเจ็บป่วยที่พบบ่อย โรคเรื้อรังสำคัญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุม และดูแลได้ในชุมชน มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพึ่งพา สามารถได้รับการดูแล ได้ในชุมชน และที่บ้าน เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชน โดย ความเข้มแข็งของชุมชน มีภูมิคุ้มกัน อ.ประเวศ วะสี การตอบสนอง - นโยบาย - ความต้องการของประชาชน - ความต้องการของหน่วยงาน - ความต้องการของภาคีเครือข่าย D&D L&G Do &Development Learning & Growth 9

10 ระบบสนับสนุน กลไกส่วนกลาง คือ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ทีมเลขาฯ สำนักบริหารการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ มี 2 ส่วน คือ ทีมสนับสนุนระดับพื้นที่ โดยผ่านคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพระดับเขต และทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ (โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน) เป็นตัวแทนที่มาจากฝ่ายประกันคุณภาพ งานปฐมภูมิ และงาน DHS เขตละ 5 คน ซึ่งจะพยายามประสานให้ทั้งสองส่วนเป็นทีมเดียวกัน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดย DHSA (21+25 แห่ง) และ สพช. (30 แห่ง) สามารถเชื่อมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันได้ในเวทีทุกระดับ

11 การขยายพื้นที่การเก็บข้อมูลโดย saraphi application โดยอำเภอที่จะทำการเก็บข้อมูลนั้น ทำงานเรื่องชุมชน (care+health) มีเครือข่ายในพื้นที่

12 โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขต 12
รพช. + สสอ.+เครือข่าย CORE TEAM ความสัมพันธ์แนวราบ อำเภอต้นแบบ สปสช.เขต+ สธ.เขต Health service delivery to HP เพื่อเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ ระบบจัดการระดับเขตต้นแบบ เขต 12 พื้นที่ไข่แดง เช่น อ.นาทวี ไม้แก่น กะพ้อ ละงู Health workforce ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในเขตบริการสุขภาพ องค์ความรู้ นวตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายระดับอำเภอ Design health information ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ODOP เชิงประเด็น

13 โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขต 12
รพช. + สสอ. อำเภอต้นแบบ สปสช.เขต+ สธ.เขต Health service delivery to HP เพื่อเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ ระบบจัดการระดับเขตต้นแบบ เขต 12 พื้นที่ไข่แดง เช่น อ.นาทวี ไม้แก่น กะพ้อ ละงู Health workforce ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในเขตบริการสุขภาพ องค์ความรู้ นวตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายระดับอำเภอ Design health information ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt การรับรองและเชิดชูเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM ACCREDITATION AND APPRECIATION (DHSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google